Menu
NCBR: Z energią w cyfrową przyszłość

NCBR: Z energią w cyfrową przyszłość

Innowacje wspierające transformację energetyczną oraz cyfryzację to priorytety Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na czas odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Ale na atrakcyjne granty NCBR mogą liczyć przedsiębiorcy aktywni nie tylko w tych obszarach.

Rafał Korzeniewski

Koronawirus nie zdusił in­nowacji. Wręcz przeciwnie. Okazuje się, że realizacjanowatorskich projektów pomaga beneficjentom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przezwy­ciężyć skutki pandemii COVID-19. Taki wniosek płynie z badania ankieto­wego „Wpływ pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR”. Pokazuje ono wielką siłę in­nowacji i stojących za nimi ludzi. Badaniem objęto grupę 1022 kierow­ników realizujących pod skrzydłami Centrum projekty badawczo-rozwo­jowe (B+R) finansowane z Funduszy Europejskich i środków krajowych. Ankietowani kierownicy reprezentują przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, a także inne podmioty, w tym fundacje i stowarzyszenia. Aż 88% responden­tów wskazuje, że prowadzenie inno­wacyjnego projektu pozwala uniknąć zahamowania działalności badawczo­-rozwojowej.

Ale to samo badanie, przeprowa­dzone przez Sekcję Analiz i Ewaluacji NCBR w marcu br., potwierdza zara­zem to, co nieuchronne: skutki pande­mii odciskają piętno zarówno na dzia­łalności przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych – beneficjentów progra­mów oferowanych przez Centrum.

Koronakryzys wyzwala innowacyjność

Wojciech Kamieniecki

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na tym tle optymistycznym sygna­łem jest fakt, że mimo licznych niedo­godności 73% kierowników projektu pozytywnie ocenia kondycję swojego przedsiębiorstwa lub instytucji w cza­sie naznaczonym licznymi trudnościa­mi. Jak przyznają, prowadzenie pro­jektów ze wsparciem NCBR pozwala chociażby na uniknięcie redukcji za­trudnienia w działach odpowiedzial­nych za badania i rozwój.

– Wprawdzie 41% ankietowanych kierowników sygnalizuje, że z uwagi m.in. na splot czynników związanych z obecną sytuacją, projekt wiąże się z obciążeniem finansowym realizują­cego go podmiotu, jednak nie znaj­duje to odzwierciedlenia w planach beneficjentów dotyczących przerwa­nia takiego projektu lub rozwiązania umowy o dofinansowanie. Takiej po­stawy mogę tylko pogratulować, po­nieważ jest to podejście wskazujące na dużą determinację przedsiębior­ców i naukowców w dochodzeniu do celu oraz hart ducha w przezwycięża­niu przeszkód. Świadczy także o zro­zumieniu, że w przypadku projektów B+R spodziewany zysk jest odłożony w czasie – zwraca uwagę dr inż. Woj­ciech Kamieniecki, dyrektor Narodo­wego Centrum Badań i Rozwoju.

Duże zdolności adaptacyjne pol­skich innowatorów nie powinny być niespodzianką. Koronakryzys pobu­dził ich do działania – pozytywne im­pulsy w obszarze badań i rozwoju, organizacji i zarządzania oraz nowe możliwości rynkowe wynikające m.in. z digitalizacji i wykorzystania poten­cjału rynku e-commerce dostrzegło 37% wszystkich ankietowanych.

Efekty już widać. W portfolio NCBR znajduje się wiele projektów, które wspierały Polaków w adaptacji do „zdalnego” życia – leczenia, pracy czy edukacji, a wśród nich inteligent­na opaska monitorująca stan zdro­wia seniorów, inteligentny stetoskop z aplikacją na smartfony czy robot edukacyjny, który uczy dzieci podstaw programowania. Wiele osób doceniło rozwiązania, które wcześniej trakto­wało jako ciekawe, jednak na co dzień nieprzydatne.

Cyfrowa ofensywa B+R

Te i inne sygnały z rynku świad­czą o tym, że innowacyjny biznes co­raz śmielej wchodzi w obszar cyfry­zacji, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie tylko w tym asystuje, ale przede wszystkim aktywnie budu­je nowe przestrzenie dla dynamicznie rosnącej rodziny e-innowacji, starając się je zarazem ukierunkować z korzy­ścią dla gospodarki.

W jaki sposób? Nowa strategia NCBR przewiduje zwiększenie ro­li Centrum w rozwoju nowoczesnych technologii i rozwiązań takich jak big data, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. Analiza trendów badaw­czych we wnioskach o dofinansowa­nie składanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój w latach 2016–2019 pokazała bowiem, że niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczą skła­dane propozycje, we wszystkich widać ogromną rolę technologii informa­tycznych. Dzięki tym nowoczesnym narzędziom udaje się często rozwią­zywać złożone, wymagające wielu ob­liczeń i prób zagadnienia. Dotyczy to energetyki, medycyny, materiałoznaw­stwa, chemii, rolnictwa i wielu innych obszarów.

Żeby wspomóc ten proces, Cen­trum uruchomiło dwa nowe instru­menty: program INFOSTRATEG i spółkę IDEAS NCBR. Dają one spo­sobność do czynnego uczestnictwa w przełomie cywilizacyjnym, u które­go progu właśnie stoimy.

Strategiczny program badań na­ukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG powstał z myślą o stymu­lowaniu zaawansowanych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych. Adresowany jest do przedsiębiorców i współpracują­cych z nimi naukowców, którzy chcą opracować rozwiązania mające bez­pośrednie zastosowanie w praktyce.

W ciągu najbliższych kilku lat w ra­mach programu NCBR przeznaczy w sumie 840 mln zł na projekty, dzię­ki którym powstaną innowacje słu­żące rozwijaniu polskiego potencjału badawczego w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wśród tematów propono­wanych w kolejnych konkursach znaj­dują się m.in.: inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, roz­poznawanie obrazów medycznych, scenariusze selektywnej ochrony ro­ślin, weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów, rozpoznawa­nie na filmie zachowań ludzkich, in­teligentny dyspozytor koresponden­cji czy wydajny i skalowalny block­chain konsorcyjny dla inteligentnych kontraktów.

Potwierdzeniem wagi, jaką Cen­trum przywiązuje do cyfryzacji, jest również powołanie w ramach Gru­py NCBR nowego podmiotu – IDE­AS NCBR sp. z o.o. Jest to działanie spójne z wizją rozwinięcia rządowej agencji wykonawczej w ośrodek czyn­nie uczestniczący w przedsięwzięciach naukowo-badawczych, gdzie koncen­trować się będą kompetencje dotyczą­ce budowania kadry naukowej zdolnej do efektywnej współpracy z biznesem oraz w zakresie potencjału wdrożenio­wego i metod komercjalizacji wyników badań naukowych. Cel uruchomie­nia nowego ośrodka badawczego to zwiększenie zasobów B+R+I w ob­szarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. IDEAS NCBR pozwoli na skupienie w jednym miejscu potencja­łu kadrowego oraz zapewnienie na­ukowcom i praktykom możliwości co­dziennych bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń.

Więcej niż „zazielenienie” gospodarki

Z roku na rok NCBR wzmacnia swoją pozycję w ekosystemie inno­wacji, aby sprawnie i skutecznie od­powiadać na wyzwania rozwojowe Polski. Jednym z najważniejszych jest dziś przeprowadzenie dobrze zorga­nizowanej, odpowiedzialnej transfor­macji energetycznej.

Już w 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Centrum ogłosiło serię dziewięciu przedsię­wzięć zmierzających do opracowania technologii, które mają być polską od­powiedzią na ten ambitny cel, wyzna­czony w strategii Europejskiego Zie­lonego Ładu, a zarazem odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców naszego kraju. Chętne podmioty zo­stały zaproszone do realizacji takich projektów, jak: oczyszczalnia przy­szłości, innowacyjna biogazownia, budownictwo efektywne energetycz­nie i procesowo, ciepłownia przyszło­ści, czyli system ciepłowniczy z OZE, elektrociepłownia w lokalnym syste­mie energetycznym, magazynowanie energii elektrycznej, wentylacja dla szkół i domów, technologie domowej retencji oraz magazynowanie ciepła i chłodu. Wszystkie one są finanso­wane z Funduszy Europejskich w ra­mach Programu Inteligentny Rozwój, a zostały wybrane pod kątem zapo­trzebowania, potencjału do masowe­go wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

800 mln zł na nowe technologie w zakresie energii

Wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski poprzez wdroże­nie rozwiązań podnoszących bezpie­czeństwo energetyczne i konkuren­cyjność gospodarczą to również cel strategicznego programu badań na­ukowych i prac rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, który opracowała Rada NCBR. Na jego re­alizację w ciągu trwającej dekady prze­widziano 800 mln zł z dotacji celowej. W pierwszym konkursie w ramach te­go programu blisko 380 mln zł trafi do konsorcjów przemysłowo-naukowych na projekty B+R o dużym potencja­le innowacyjnym oraz wysokim stop­niu zaawansowania technologiczne­go z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodoro­wych, magazynów energii oraz mikro­sieci energetycznych i cieplnych.

Centrum liczy na to, że cała ini­cjatywa przyczyni się do zwiększenia o 20–50% – w stosunku do poziomu z roku 2020 – udziału energii pocho­dzącej z odnawialnych źródeł w ogól­nym miksie energetycznym Polski.

– Wszyscy mamy świadomość, że okres do 2030 roku jest krytyczny dla podejmowania prac badawczo­-rozwojowych, które mogą wspierać innowacje technologiczne potrzebne do głębokich redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ogłaszając pierwszy konkurs w programie „No­we technologie w zakresie energii”, stawiamy przed naszymi przedsię­biorcami i naukowcami ambitne zada­nie, wpisujące się w strategiczne cele polskiej, a także europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, najpełniej wyrażone w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy wspierać nowatorskie rozwiązania w tak przy­szłościowych obszarach, jak: energe­tyka wiatrowa, technologie wodoro­we czy magazyny energii, w których zresztą mamy już spore doświadcze­nie eksperckie – mówi dyrektor Woj­ciech Kamieniecki.

Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 30 listopada br. W konkur­sie zastosowano ciekawy mechanizm „lejka”. Oznacza to, że wyłonione pro­jekty będą realizowane w podziale na trzy fazy i będą ze sobą konkurować. W toku realizacji umów, po pierwszej i po drugiej fazie, Centrum sprawdzi, jaki rezultat udało się osiągnąć wyko­nawcom w każdym z obszarów tema­tycznych i wybierze projekty do kolej­nej fazy, stosując obiektywne kryteria. Wszystko po to, aby zapewnić opty­malne rezultaty. – Zależy nam na inno­wacyjnych rozwiązaniach z najwyższej półki technologicznej i na tym, żeby rzeczywiście trafiły na rynek – podkre­śla dyrektor Kamieniecki.

Do konkursu mogą przystąpić kon­sorcja przemysłowo-naukowe skła­dające się maksymalnie z trzech pod­miotów, w tym co najmniej jedne­go przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Lidera­mi konsorcjów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa.

Programy rozwoju MEW i fotowoltaiki

Na tym jednak oferta dotycząca in­nowacji w energetyce się nie wyczerpu­je. W ogłoszonym równolegle siódmym konkursie w ramach programu strate­gicznego GOSPOSTRATEG Centrum szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszo­ne przez Ministerstwo Klimatu i Śro­dowiska zagadnienia badawcze doty­czące rozwoju morskiej energetyki wia­trowej oraz fotowoltaiki.

Pierwsze z nich – „Sektorowy pro­gram przebudowy wybranych gałę­zi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej spe­cjalizacji gospodarczej” – chce dać impuls rozwojowy dla tej przyszło­ściowej branży. Głównym celem za­mawianego projektu jest maksymali­zacja udziału polskich producentów w krajowym sektorze przemysłu mor­skiej energetyki wiatrowej do co naj­mniej 50% w 2030 roku.

Drugie zagadnienie dotyczy zaś stworzenia kompleksowego progra­mu rozwoju fotowoltaiki. Zadaniem wykonawców będzie wypracowanie modelu zarządzania takim progra­mem z uwzględnieniem całości za­gadnień – od produkcji energii po­przez dystrybucję i magazynowanie po moce produkcyjne lokalnego łań­cucha dostaw.

W konkursie GOSPOSTRATEG VII na wsparcie projektów realizowa­nych przez konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzy­szeń, w których skład wchodzi maksy­malnie pięć podmiotów, NCBR prze­znaczyło budżet 20 mln zł. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 27 października br.

Możliwości po horyzont

Funkcjonowanie sprawnego sys­temu wsparcia publicznego wymaga rosnącego udziału kapitału prywatne­go – i jest to kolejna propozycja Na­rodowego Centrum Badań i Rozwo­ju. Przedsiębiorcy mogą uzyskać do­finansowanie dla innowacji nie tylko z klasycznych konkursów grantowych, ale także z programów z rodziny BRIdge, funduszy VC lub CVC, gdzie duże znaczenie mają środki z Fundu­szy Europejskich (POIR). Działalność inwestycyjną w segmencie projektów w tzw. fazie zalążkowej prowadzi kil­kadziesiąt funduszy BRIdge Alfa, które specjalizują się w określonych obszarach. Wyszukują najlepsze po­mysły przedsiębiorców i naukowców, wspierając je na samym początku, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe. Środki w ramach BRIdge Alfa to pra­wie miliard złotych do 2023 roku. Z kolei dla wspierania tych start-upów, które wchodzą już w fazę ekspan­sji i wzrostu, powstała spółka NCBR Investment Fund ASI SA.

W dzisiejszym świecie innowacje błyskawicznie przekraczają granice. Przedstawiciele NCBR często pod­kreślają, że czują odpowiedzialność również za budowanie silnej pozycji międzynarodowej polskich innowacji. Centrum konsekwentnie rozbudowuje portfolio swoich programów między­narodowych, angażując się już w ponad sto takich inicjatyw, czego wynikiem jest prawie tysiąc projektów o łącznej war­tości dofinansowania około 1,2 mld zł. Inteligentne sieci elektroenergetyczne na obszarach wiejskich, pozyskiwanie nowych związków naturalnych do te­rapii choroby Alzheimera, innowacyj­ne urządzenia do zintensyfikowanego usuwania dwutlenku węgla z gazów odlotowych, analizator petrochemicz­ny czy nowa generacja gruntów cynko­wych o ulepszonych właściwościach – to tylko niektóre z tematów badań mię­dzynarodowych zespołów pracujących dzięki wsparciu NCBR.

W ostatnim okresie Centrum uda­ło się osiągnąć kolejne kamienie milo­we: uruchomiło swoje biuro w Bruk­seli i doprowadziło do pełnej integra­cji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w swo­ich strukturach. Wszystko po to, by w nowej perspektywie finansowej jesz­cze skuteczniej zabiegać o środki i ko­rzystne rozwiązania dla rynku inno­wacji w Polsce, zwiększając wskaźni­ki uczestnictwa polskich podmiotów w programie Horyzont Europa.

Aktualna oferta NCBR znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.