Menu
PKF Alert: Zmiany w zasiłkach z ZUS od stycznia 2022 – kolejne zmiany dla pracodawców i przedsiębiorców

Zmiany w zasiłkach z ZUS od stycznia 2022 – kolejne zmiany dla pracodawców i przedsiębiorców

I – Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

OBECNIE:
Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70% podstawy wymiaru zasiłku.

ZMIANA:
Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy, niezależnie od grupy wiekowej.

II – Prawo do zasiłków za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia

OBECNIE:
Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż 182/270 dni, w zależności od rodzaju schorzenia.

ZMIANA:
Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje do 91 dni, za wyjątkiem niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, występującej w czasie ciąży lub niezdolności do pracy z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

III – Przeliczanie podstawy zasiłku chorobowego

OBECNIE:
Podstawa wymiaru zasiłku obliczana jest na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wyniosła co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.

ZMIANA:
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku nastąpi po przerwie wynoszącej jeden miesiąc kalendarzowy na podstawie bieżącego wynagrodzenia pracownika, tak aby wysokość otrzymywanych świadczeń była zbliżona do wysokości aktualnych zarobków.

IV – Czas oczekiwania na wypłatę zasiłków z ZUS

OBECNIE:
Zasiłki ZUS wypłacane są nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zasiłków. 

ZMIANA:
Świadczenia ZUS będą wypłacane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym zostanie wyjaśniona ostatnia okoliczność niezbędna do przyznania prawa do zasiłku, dzięki czemu zostaną ujednolicone terminy wypłaty świadczeń zarówno krótko, jak i długoterminowych.

V – Profil informacyjny na PUE ZUS

NOWOŚĆ:

Każdy płatnik składek będzie zobowiązany założyć profil informacyjny na PUE ZUS

VI – Urlop macierzyński w sytuacji śmierci pracodawcy

OBECNIE:
Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia nie przysługuje, jeśli rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży nastąpiło wskutek śmierci pracodawcy.

ZMIANA:

Kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, a ubezpieczenie to ustanie z powodu śmierci pracodawcy, uzyskają prawo do zasiłku macierzyńskiego.

VII – Forma wypłaty zasiłków dla osób zamieszkujących za granicą

OBECNIE:
Ustawa zasiłkowa nie zawiera szczególnych zasad dotyczących wypłaty zasiłków osobom mieszkającym za granicą. Zgodnie z zasadą ogólną, zasiłki wypłacane są na wskazany przez świadczeniobiorcę lub odbiorcę wypłaty adres albo rachunek bankowy.

ZMIANA:
Osobom zamieszkałym za granicą zasiłki będą wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy, prowadzony w kraju lub wydany w jej kraju instrument płatniczy.

VIII – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

OBECNIE:
Odsetki są naliczane za okres od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (zgodne z orzecznictwem sądowym).

ZMIANA:
Odsetki będą naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Jeżeli świadczenia wypłacono nienależnie, na podstawie nieprawdziwych danych przekazanych przez płatnika, a mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obciąża odpowiednio płatnika składek lub inny podmiot za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone. 

Dodatkowe zmiany dedykowane przedsiębiorcom, osobom współpracującym, duchownym:

IX – Termin opłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe a prawo do świadczeń

OBECNIE:
Nieopłacenie dobrowolnej składki chorobowej w terminie powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca  traci prawo  do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

ZMIANA:
Nieopłacenie dobrowolnej składki chorobowej w terminie nie spowoduje ustania ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zasiłek, również w przypadku opłacenia składek po terminie. Jeżeli jednak przedsiębiorca w dniu powstania prawa do zasiłku ma zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, traci prawo do tego zasiłku do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Alina Choroś

Alina Choroś
Menadżer projektów
kadrowo-płacowych
telefon 607 521 411
alina.choros@pkfpolska.pl

Marzena Filipowicz

Marzena Filipowicz
Assiocate Partner ds. Outsourcingu
telefon 605 877 999
marzena.filipowicz@pkfpolska.pl

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.