Menu
PKF Tax Alert: Kolejne zmiany dotyczące raportowania cen transferowych

Kolejne zmiany dotyczące raportowania cen transferowych

W dniu 14 września 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, jednocześnie rozpoczynając konsultacje publiczne w jego przedmiocie.

Opublikowane projekty rozporządzeń wprowadzają zmiany w zakresie raportowania informacji o cenach transferowych za pomocą formularzy TPR-C i TPR-P. Zaktualizowane wersje formularzy mają obowiązywać od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r.

Wskazane projekty rozporządzeń przypominają niejako o ciążącym obowiązku w zakresie dochowania należytej staranności w stosunku do transakcji „rajowych”.

Dla przypomnienia, zmiany wprowadzone aktualizacją przepisów z początku roku tj. art. 11o ust 1a i 1b Ustawy o CIT polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Nowelizacja wprowadziła bowiem drugi typ transakcji podlegający obowiązkowi dokumentacyjnemu, tj. transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy/obrotowy przekracza 500 000 zł. Co więcej, wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Naturalnie, przy ustalaniu tych okoliczności, podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną, są obowiązani do dochowania należytej staranności, jednak żadne przykłady, czy choćby wskazówki naprowadzające na to, w jaki sposób owej należytej staranności dochować, nie zostały w ramach omawianych regulacji zawarte.

Wspomniany na wstępie projekt przysparza kolejnych wątpliwości, gdyż zgodnie z proponowaną zmianą, podatnik wykazując transakcję, której rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową obowiązany jest do wskazania kodu państwa w polu „Kraj rzeczywistego właściciela”. W sytuacji, gdy podatnik, z jakichkolwiek względów, przyjmie możliwość funkcjonowania rzeczywistego właściciela w transakcji niekontrolowanej w „raju podatkowym”, powstanie po jego stronie obowiązek udokumentowania przedmiotowej transakcji w ramach dokumentacji cen transferowych na poziomie local file wraz z raportowaniem w TPRC/P.

Podatnik bez posiadania konkretnych dowodów i informacji może jednak nie być w stanie uzupełnić poszczególnych pól formularzy TPR, w tym wspomnianego wyżej kodu „Kraju rzeczywistego właściciela”. Kolejny problem pojawi się w sytuacji, gdy dana transakcja kontrolowana jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z danego kraju. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie, czy właściwe jest wskazanie kraju kontrahenta dla każdego z tych kontrahentów, czy też wystarczające jest jednokrotne wskazanie kraju, wspólnego dla tych kontrahentów.

Z treści uzasadnienia wynika, jakoby intencją projektodawcy było ułatwienie wypełniania i składania informacji o cenach transferowych, jak również podniesienie efektywności analizy danych raportowanych za pośrednictwem formularzy TPR-C/P. Powstające co rusz nowe wątpliwości świadczą jednak o tym, że jeszcze sporo czasu minie zanim procedura składania informacji o cenach transferowych będzie dla podatnika zrozumiała i prosta.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Paweł Brodziak

Paweł Brodziak
Dyrektor Departamentu
Cen Transferowych
w Regionie Centrum
telefon 605 157 726
pawel.brodziak@pkfpolska.pl

Tomasz Skrzypczak

Tomasz Skrzypczak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków

telefon 607 343 888
tomasz.skrzypczak@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.