Menu
Restrukturyzacje sądowe szansą na przetrwanie kryzysu tysięcy polskich firm

Restrukturyzacje sądowe szansą na przetrwanie kryzysu tysięcy polskich firm

Kancelaria Prawna WHAT.NOW Sp. z o.o. jest jedną z największych ogólnopolskich kancelarii restrukturyzacyjnych. Przeprowadza kompleksowo postępowania sądowe we wszystkich trybach, świadczy usługi doradcze dla innych kancelarii prawnych oraz jako pełnomocnik kompleksowo obsługuje doradców restrukturyzacyjnych pełniących funkcje organu w przedmiotowych postępowaniach.

Rafał Machaliński

Nasza kancelaria skutecz­nie przeprowadziła kilka­set postępowań, co czyni nas jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów działa­jących w Polsce. Tylko w 2020 i 2021 roku przeprocesowaliśmy ponad 170 postępowań, wśród których ponad 90 proc. zakończyło się zatwierdzeniem układu i uratowaniem firm oraz go­spodarstw rolnych. Posiadamy jedną z największych sieci doradczych na te­renie całej Polski, dzięki czemu spraw­nie wspieramy naszych klientów tam, gdzie jest to niezbędne.

Nasze centra biurowe zlokalizowa­ne w największych miastach kraju to idealne miejsca do spotkań operacyj­nych. Dogodne lokalizacje w kluczo­wych miastach wojewódzkich sprzyja­ją dłuższym rozmowom biznesowym. Posiadamy sieć sprzedaży obsługiwa­ną przez dedykowanych Dyrektorów Regionalnych. Dzięki naszym Partne­rom oraz Centrom Konferencyjnym sprawnie, skutecznie i komfortowo docieramy do zainteresowanych w ca­łym kraju.

Sukces kancelarii to kompetentni i zaangażowani pracownicy, którzy w spójny sposób procesują postępo­wania. Do dzisiaj kancelaria utworzy­ła wyspecjalizowane zespoły radców prawnych, adwokatów, prawników oraz analityków finansowych, którzy procesują wnioski na terenie całego kraju we wszystkich sądach gospo­darczych. Kancelaria to nie tylko dzia­ły prawne, lecz także prawie stuoso­bowy zespół składający się z działów księgowych, finansowych, doradców restrukturyzacyjnych, działów obsługi i wsparcia klienta oraz specjali­stycznych działów branżowych, dzięki którym sporządzane plany restruktu­ryzacyjne mają niespotykany poziom merytoryczny, co bezpośrednio prze­kłada się wysoki odsetek zawarcia układów z wierzycielami.

Dzięki najwyższym standardom organizacyjnym oraz wysokiej etyce zawodowej jesteśmy jedną z najszyb­ciej rozwijających się spółek prawni­czych w Polsce, która aktualnie jest w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną. W 2022 roku nastąpi de­biut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Amsterdamie, dzięki czemu będzie­my w stanie jeszcze bardziej zwięk­szyć dynamikę rozwoju, aby spro­stać oczekiwaniom rynku i wszyst­kich tych, którzy potrzebują pomocy w najtrudniejszych chwilach.

Przeczytaj też wywiad z Rafałem Machalińskim w Twarzach Biznesu „Tradycja i rodzina – Wartości, które budują rozwój kancelarii WHAT.NOW”.

Kancelaria Prawna what.now

Dane spółki:

Kancelaria Prawna WHAT.NOW Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa
NIP: 8971794018, KRS: 0000484162

Centrala kancelarii:

Kancelaria Prawna WHAT.NOW®
ul. Rzemieślnicza 33b ( III Pietro)
81-855 Sopot
kontakt@whatnow.pl
tel. 728 479 712
Konto: 49 1140 2004 0000 3602 7974

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.