Menu
Nieporównywalność danych w zakresie potwierdzenia rynkowości w cenach transferowych

Nieporównywalność danych w zakresie potwierdzenia rynkowości w cenach transferowych

W kontekście rynkowości zawieranych transakcji z podmiotami powiązanym rozliczenia pomiędzy nimi nie mogą funkcjonować w oderwaniu od rynku. Muszą mieć odzwierciedlenie w rynku, ale co w sytuacji, gdy typowe jego działanie zostało zaburzone? Z niemal 100 procentową pewnością żaden przedsiębiorca nie zadawał sobie tego pytania w 2019 r. Zjawisko jakim jest pandemia powoduje, że mamy, w skali globalnej, do czynienia z wyjątkową i niespotykaną dotychczas sytuacją ekonomiczną.

W takich okolicznościach stosowanie zasady cen transferowych – utrzymywania warunków rynkowych (tzw. arm’s length principle) jest, delikatnie to ujmując, utrudnione dla podatników i organów podatkowych. Niewątpliwie prawidłowość rozliczeń i stosowanie warunków rynkowych będzie kontrolowana przez organy podatkowe po pewnym czasie, najprawdopodobniej po zakończeniu pandemii i związanych z nią utrudnień. Tymczasem podatnicy będący częścią międzynarodowych grup kapitałowych już teraz muszą mierzyć się z koniecznością odzwierciedlania skutków spowolnienia gospodarczego we wzajemnych rozliczeniach. Co ważniejsze – prawidłowo rozliczyć rok 2020.           

Z pomocą przyszły wytyczne OECD w sprawie wpływu COVID-19 na ceny transferowe opublikowane 18 grudnia 2020 r. Jednakże nie przedstawiają jedynych i słusznych rozwiązań. Podpowiadają natomiast, jak należy ustalać, dokumentować i weryfikować ceny transferowe, wskazują, jakie obszary powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie konkretnych transakcji i sytuacji danego podmiotu.

W sytuacji braku dostępu do miarodajnych danych finansowych sama ocena sytuacji poprzez pryzmat osiągniętych wielkości wskaźników ekonomicznych może być myląca. Utrzymanie porównywalnego poziomu wskaźników ekonomicznych niekoniecznie powinno być interpretowane jako brak wpływu pandemii na daną działalność.

Wiele podmiotów, nawet mimo braku odzwierciedlenia pandemii we wskaźnikach ekonomicznych, mogło borykać się z problemami związanymi między innymi z:

  • zakłóceniem/przerwaniem łańcucha dostaw;
  • załamaniem popytu lub przesunięciem kanałów popytu;
  • zmianą sposobu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • znacznymi wahaniami rentowności;
  • nadzwyczajnymi kosztami;
  • reorganizacją produkcji;
  • brakiem płynności.

Tak naprawdę pełna skala oddziaływania kryzysu gospodarczego nie jest jeszcze znana, a każdy z tych czynników powinien być oceniony indywidualnie w danym podmiocie. Z kolei indywidualna analiza powinna dać odpowiedź, czy dany czynnik jednak miał wpływ na działalność czy nie lub czy wręcz powinien.

Ponadto w wytycznych OECD podkreślono możliwość wykorzystania wszelkich publicznie dostępnych informacji dotyczących wpływu pandemii na aktywność gospodarczą, branżę oraz daną transakcję kontrolowaną. Dla przykładu podkreślono możliwość korzystania z informacji, analiz zmian wielkości sprzedaży lub wykorzystania zdolności produkcyjnych. Dodatkowo wskazano kilka kategorii informacji mogących stanowić dodatkowe uzasadnienie wyniku sporządzanych analiz porównawczych, w tym szczegóły dotyczące interwencji rządowych mających wpływ na wycenę transakcji kontrolowanych oraz zakres, w jakim otrzymano pomoc rządową.

W związku z pojawianiem się koronawirusa zwracamy uwagę na problemy związane z wpływem epidemii na ceny transferowe oraz możliwe rozwiązania. Ze względu na bezzasadność opierania się w analizie jedynie o wskaźniki ekonomiczne, konieczna jest analiza transakcji pod kątem wpływu na nią innych czynników, zgodnie z wytycznymi OECD.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych problemów oraz każdorazowo indywidualną ocenę wpływu pandemii na transakcję według w/w wytycznych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Paweł Brodziak

Paweł Brodziak
Dyrektor Departamentu
Cen Transferowych
w Regionie Centrum
telefon 605 157 726
pawel.brodziak@pkfpolska.pl

Tomasz Skrzypczak

Tomasz Skrzypczak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków

telefon 607 343 888
tomasz.skrzypczak@pkfpolska.pl

 

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.