Menu
4 rzeczy, o których należy pamiętać, aby przygotować siebie i swoją rodzinę do sukcesji

4 rzeczy, o których należy pamiętać, aby przygotować siebie i swoją rodzinę do sukcesji

Autorki

Danuta Małgorzata Równiak – właścicielka F-U Danuta Równiak i Dyrektor Placówki Partnerskiej Allianz

dr Małgorzata Rejmer – doktor nauk prawnych, Prezes Zarządu Kancelarii LEX

Jakie są tego powody? Cześć przed­siębiorców zawsze uważa, że ma jeszcze czas. Inni chcą przeprowadzić sukcesję, polegając tylko na swojej intuicji. Przy­gotowując siebie i swoją rodzinę do sukcesji, powinniśmy zacząć od zbada­nia tzw. gotowości sukcesyjnej. Spraw­dzamy ją w czterech podstawowych obszarach.
Gotowość osobista

Zaczynamy od gotowości osobistej. Najważniejszym pytaniem jest, czy na­szą wolą i pragnieniem jest, aby firma działała także wtedy, gdy nas w niej nie będzie? Jeżeli jest to dla nas ważna spra­wa, warto odpowiedzieć sobie na pyta­nie, jak i kiedy przeprowadzić sukcesję biznesu, aby zabezpieczyć interesy swo­je, sukcesora, spadkobierców oraz po­zostałych osób z nami związanych (pra­cowników, kontrahentów, wierzycieli).

Gotowość rodzinna

Potwierdzając gotowość osobistą, przechodzimy do zbadania gotowości rodzinnej. Kto ma przejąć nasze przed­siębiorstwo? Co rodzina sądzi o na­szym biznesie? Czy angażuje się w jego prowadzenie, czy stoi z boku? A może nie widzi perspektyw dla jego dalsze­go rozwoju? Najczęściej przedsiębiorcy chcieliby przekazać firmę członkowi rodziny. To bardzo dobry pomysł pod warunkiem, że te osoby chcą i potra­fią taki biznes poprowadzić. Ważne jest także opracowanie zasad i planu ich wdrożenia. Kiedy chcemy przekazać im władzę? A kiedy chcemy przekazać wła­sność biznesu?

Gotowość prawna

Trzecim obszarem, który powinni­śmy zbadać, jest gotowość prawna. Czy prowadzimy biznes w optymalnej for­mie prawnej? Czy jest to forma, która umożliwi nam przekazanie firmy sukce­sorowi? Forma prawna wpływa na to, czy w przyszłości będziemy mogli bez problemu przekazać firmę swojemu suk­cesorowi lub ją sprzedać. W Polsce moż­na prowadzić działalność w dziewięciu różnych formach prawnych. Pamiętaj­my jednak, że prowadzenie działalności na podstawie wpisu do ewidencji to naj­bardziej ryzykowna forma działalności. Oprócz wyboru formy prawnej równie ważny jest tryb zmiany. Istotne jest, aby zachować wszystkie zezwolenia i kon­cesje, aby bank nie wypowiedział nam kredytu, a firma leasingowa nie zmieni­ła warunków finansowych.

Danuta Małgorzata Równiak Gotowość finansowa

Zbadania wymaga także sukcesyjna gotowość finansowa. Z czego będę żył po przekazaniu firmy sukcesorowi? Czy muszę być od niego uzależniony finansowo? W jaki sposób mój sukce­sor spłaci pozostałych spadkobierców? Brak gwarantowanego zabezpieczenia emerytalnego to jeden z najczęstszych powodów nieskutecznej sukcesji. Oba­wiamy się, że będziemy uzależnieni finansowo od innych. Tak długo, jak nie będziemy pewni naszej sytuacji finansowej na emeryturze, tak długo będziemy odwlekać czas sukcesji. Aż przyjdzie moment, gdy jej przeprowa­dzenie może być już nierealne.

Obok zabezpieczenia emerytalnego należy także uwzględnić sytuację finan­sową sukcesora. Osoba, która przejmie biznes po nas, najczęściej będzie musiała spłacić pozostałych spadkobierców. Jeże­li nie będzie na to przygotowana finanso­wo, sąd może zadecydować o konieczno­ści zamknięcia firmy, spłaty zobowiązań i fizycznym podziale tego, co zostało mię­dzy wszystkich spadkobierców. A prze­cież nie o to nam chodziło.

Przygotowując się do sukcesji przed­siębiorstwa pamiętajmy zatem, aby za­cząć od zbadania gotowości sukcesyjnej w jej czterech podstawowych obsza­rach: gotowości osobistej, rodzinnej, prawnej i finansowej. To jest fundament wszystkich kolejnych działań.

Kancelaria LEX Kancelaria F-U

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.