Menu
Od 26 października zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Od 26 października zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Polski Ład 3.0 (ustawa z dn. 07.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadza zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.

Dotychczasowe regulacje (od 01.01.2022 r.) w zakresie wyliczenia limitu kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ust. 1 ustawy o CIT) wskazują, że podatnicy zobligowani są do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (KUP) koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot:

  • 3 000 000 PLN albo
  • 30% podatkowej EBITDA,

a nie sumy tych dwóch progów.

Nowelizacja ustawy o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 13f) liberalizuje zasady wyłączające z KUP koszty finansowania dłużnego przeznaczone na transakcje kapitałowe tj.: wprowadza zmianę, wskazując, że nie uważa się za KUP kosztów finansowania dłużnego uzyskanego przez spółkę albo spółkę niebędącą osobą prawną od podmiotu powiązanego w części, w jakiej zostało ono przeznaczone na transakcje kapitałowe, w szczególności na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia, z wyjątkiem kosztów finansowania dłużnego udzielonego:

  1. na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym na nabycie lub objęcie kolejnych udziałów (akcji) w tych podmiotach niepowiązanych, w których podatnik uprzednio nabył lub objął część udziałów (akcji), w przypadku, gdy kolejne nabycie lub objęcie nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia lub objęcia pierwszych udziałów (akcji),
  2. przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK), mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiana wyłącza stosowanie tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub SKOK mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto tymi przepisami nie zostają objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Co istotne, podmioty objęte komentowanymi regulacjami będą mogły zaliczyć do KUP wydatki poniesione już od 2022 r.

Należy podkreślić, że w myśl przepisów przejściowym, ograniczeń (wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT) nie stosuje się do kosztów finansowania dłużnego wypłaconego podatnikowi do dnia 31.12.2021 r. w zakresie, w jakim to finansowanie zostało przeznaczone na transakcje kapitałowe zrealizowane do dnia 31.12.2021 r., a w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy – do ostatniego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się przed tym dniem (art. 20 ust. 5 i 6 Polski Ład 3.0). W konsekwencji należy dojść do wniosku, że koszty finansowania dłużnego poniesione już w 2022 r., gdy to finansowanie dłużne zostało wypłacone do końca 2021 r. i transakcja kapitałowa finansowana długiem została dokonana do końca 2021 r., nie powinny podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT.

Mając na uwadze, że przed 2022 r. limit kosztów finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe nie obowiązywał, to w sytuacji, gdy finansowanie dłużne zostało wypłacone przed 2022 r. i transakcja kapitałowa została zrealizowana również przed 2022 r. – to zapłacone odsetki do końca 2021 r. nie podlegają ograniczeniu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220


telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Edyta Duczyńska

Edyta Duczyńska
Menedżer Zarządzający
Departament Doradztwa Podatkowego
Region Centrum
Doradca Podatkowy nr 2124
telefon 603 477 470
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.