Menu
Wiodący kod PKD jednak nie najważniejszy, skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

Wiodący kod PKD jednak nie najważniejszy, skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

To ważna informacja dla wielu przedsiębiorców, pozbawionych podczas pandemii pomocy przez to, że wpisany w REGON wiodący kod PKD nie odpowiadał faktycznie prowadzonej działalności. Oczywiście powinno się ten kod aktualizować, ale mało kto na to zwracał uwagę, bo nic z tego dla nikogo nie wynikało. Aż przyszła pandemia i ktoś wpadł na pomysł, by przyspieszyć udzielanie pomocy tym, których dotknęły ograniczenia sanitarne i lockdown opierając się na tym kodzie. Pomoc trafić jednak powinna nie do tych, którzy trafili z odpowiednim kodem, ale do tych, którzy ponieśli z powodów przez siebie niezawinionych straty. W przypadku, w który interweniował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz chodziło zwolnienie ze składek ZUS. Rozpatrujący sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przychylił się do jego stanowiska, że liczyć się powinna rzeczywiście prowadzona działalność i taka była wbrew stanowisku urzędników intencja ustawodawcy. Opisana poniżej sprawa dobrze pokazuje też sposób działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz używane przez niego narzędzia.

Red. Rafał KORZENIEWSKI

Już kolejny WSA podzielił opinie rzecznika, że przy przyznawaniu zwolnienia ze składek liczy się wykładnia celowościowa a nie gramatyczna. Sąd potwierdził, że ustawodawca chciał przyznać tę ulgę faktycznie prowadzącym wymienioną w rozporządzeniu działalność a nie mającym wymieniony w rozporządzeniu kod PKD wpisany w REGON. W tym przypadku przedsiębiorca prowadzący realnie agencję eventową, której działalność została faktycznie zabroniona, nie otrzymałby zwolnienia ze składek, pomimo, że PKD jego działalności było wymienione w rozporządzeniu tylko dlatego, że jako wiodące PKD miał w REGON wpisaną działalność doradczą.

Do Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku zwrócił się przedsiębiorca, któremu ZUS na podstawie art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19 odmówił zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. z uwagi na okoliczność, że podany przez przedsiębiorcę we wniosku o zwolnienie ze składek kod PKD przeważającej działalności 93.29.Z nie był zgodny z kodem przeważającej działalności podanym w rejestrze REGON. W ocenie organu kod PKD przeważającej działalności wpisany w rejestrze REGON na dzień składania przez przedsiębiorcę wniosku nie uprawniał do zwolnienia z obowiązku opłacania składek.
Rzecznik MŚP nie zgadzając się z decyzją ZUS wniósł skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Decyzji ZUS zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 31zo ust. 8 ustawy COVID-19 poprzez bezzasadną odmowę przyznania przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku wynikającą z bezpodstawnego przyjęcia, że dla przyznania ww. wsparcia konieczne jest prowadzenie przez płatnika przeważającej działalności według kodu PKD określonego ww. przepisie, a uwzględnionego w rejestrze REGON płatnika na dzień składania przez niego wniosku o zwolnienie, podczas gdy z przepisu tego wynika, iż ulgę należy przyznać, jeżeli płatnik na dzień złożenia wniosku rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności z jednym ze wskazanych kodów, a art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19 w celu weryfikacji tego warunku nie zawiera odesłania do rejestru REGON.

Po interwencji Rzecznika MŚP Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

WSA w Szczecinie w wydanym wyroku wskazał między innymi, że z przepisów ustawy o COVID-19 obowiązujących w dniu złożenia wniosku nie wynikało, żeby organ, przy ocenie spełnienia przesłanek, związany był wyłącznie danymi wynikającymi z urzędowych rejestrów, w tym dotyczących kodów PKD. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą odpowiadającą treści kodów PKD wymienionych w art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19, jako przeważającą może zgłosić wniosek dowodowy w celu wykazania prawidłowego kodu PKD uprawniającego do skorzystania przez niego z ww. ulgi innego niż wydruk z bazy REGON.

(wykorzystano materiał prasowy biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców)

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.