Menu
Ulgi na działalności innowacyjną – zmiany w zakresie Polskiego Ładu

Ulgi na działalności innowacyjną – zmiany w zakresie Polskiego Ładu

Twórcy Polskiego Ładu przewidzieli szereg preferencji podatkowych, mających zachęcić do podejmowania inwestycji w Polsce. Jednym z nowych udogodnień jest wprowadzenie możliwości równoczesnego wykorzystania ulgi B+R oraz IP Box w odniesieniu do tej samej kategorii dochodu. 

 
Ulgi B+R

Chcąc skorzystać z ulgi B+R należy w pierwszej kolejności określić, czy podatnik prowadzi prace badawczo-rozwojowe, a następnie ocenić, czy spełnia wymogi ustawowe. Wśród działań noszących cechy prac badawczo-rozwojowych można wymienić m.in.:

  • poszukiwanie dróg udoskonalenia produktu,
  • opracowanie nowych funkcjonalności dotychczasowych produktów,
  • zmiana formuły produktów,
  • prace mające na celu optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Istotnym jest przy tym, by prace B+R miały charakter twórczy, były podejmowane w sposób systematyczny oraz prowadziły do nowych (na poziomie danego przedsiębiorstwa) lub ulepszonych usług, produktów czy procesów.

Skorzystanie z ulgi B+R następuje w momencie złożenia przez podatnika zeznania podatkowego za dany rok, poprzez dołączenie do zeznania formularza CIT/BR lub PIT/BR. Kwotę kosztów kwalifikowanych przenosi się następnie do zeznania głównego, co skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania.
W przypadku gdy podatnik nie wykorzysta pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, kwota niewykorzystana może zostać odliczona od podstawy opodatkowania w kolejnych sześciu latach podatkowych, które następują po roku, w którym podatnik skorzystał lub też miał prawo skorzystać z preferencji.

IP Box

Preferencja sprowadza się do zastosowania obniżonej stawki opodatkowania w stosunku do dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wynoszącej 5%. Katalog praw korzystających z ulgi zawarto w obu ustawach o podatkach dochodowych. Zawiera się w nim m.in.: prawo do wzoru użytkowego, prawa autorskie do programu komputerowego czy prawo do patentu. Przedmiotowe prawa powinny zostać wytworzone, rozwinięte czy ulepszone przez podatnika, w ramach prowadzonej działalności B+R.

Przy kwalifikacji, czy dana działalność stanowi działalność B+R, należy ustalić, czy dane działanie jest twórcze na poziomie danego przedsiębiorstwa. Przedmiotowa ulga umożliwia rozliczanie strat z danego IP  przez okres kolejnych pięciu lat, przy czym podatnik nie ma prawa do obniżenia dochodu z IP lub dochodów z innych źródeł stratą powstałą z innego prawa własności intelektualnej. Powyższe wskazuje na konieczność posiadania przemyślanej strategii w tym zakresie, tym bardziej, że skorzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R w stosunku do tego samego dochodu nie jest możliwe.

Zmiany w zakresie Polskiego Ładu

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. podatnicy byli uprawnieni do stosowania ulgi B+R oraz IP BOX jedynie naprzemiennie. Ich zastosowanie było możliwe jedynie w stosunku do różnych kategorii dochodu, choć mogło mieć miejsce w tym samym roku podatkowym.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą równocześnie korzystać z ulgi na B+R oraz IP BOX. Tym samym podatnicy są uprawnieni do tego, by przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej zastosować odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej.

Należy jednak podkreślić, że odliczeniu mogą podlegać jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody, co jest konsekwencją zasad ogólnych obliczania dochodu z kwalifikowanych IP. 

Z drugiej strony, odliczenie kosztów kwalifikowanych możliwe jest w stosunku do tych kosztów uzyskania przychodu, które są związane z danym kwalifikowanym IP, poniesionych na działalność B+R, która doprowadziła do jego wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia.

Podsumowanie

Identyfikacja pełnego zakresu działalności B+R wymaga pogłębionej analizy. Biorąc pod uwagę wiele punktów stycznych występujących pomiędzy istniejącymi preferencjami, niezwykle istotnym jest stworzenie stosownej strategii oraz zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do skorzystania z rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia podatnika. Prawo do zastosowania ulgi B+R oraz IP Box w stosunku do tej samej kategorii dochodu to istotna preferencja, pozwalająca na istotne obniżenie ciężaru podatkowego i tym samym warta rozważenia w kontekście tworzenia strategii inwestycyjnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
Doradca Podatkowy nr 10458
telefon 692 464 706
dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.