Menu
Kiedy transakcja z wykorzystaniem kart paliwowych stanowi usługę finansową? Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Kiedy transakcja z wykorzystaniem kart paliwowych stanowi usługę finansową? Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

W dniu 17.02.2021 r., w następstwie wyroku TSUE w sprawie C-235/18 Vega International w zakresie klasyfikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych w modelu trójstronnym, Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą rozliczeń przy użyciu kart paliwowych w podatku VAT.

Przedmiotowy wyrok dotyczył rozstrzygnięcia co do kwalifikacji czynności z użyciem kart paliwowych w modelu, w którym spółka zajmowała się organizowaniem i zarządzaniem w zakresie zaopatrywania wszystkich swoich spółek zależnych w karty paliwowe, wydawane przez różnych dostawców paliw. Karty wystawiane były imiennie na kierowców. Spółka, która zaopatrywała w karty – otrzymywała od dostawców paliw faktury wskazujące w szczególności na zakup paliwa wraz z VAT i płaciła ze te faktury, a następnie na koniec każdego miesiąca refakturowała na obsługiwane podmioty te koszty i obciążała je opłatą w wysokości 2%. Rozstrzygniecie dotyczyło kwestii tego, czy przedmiotowe czynności stanowią łańcuchowe dostawy towaru, co oznaczałoby, że organizator nabywa towar od stacji paliw, który następnie sprzedaje faktycznie korzystającym, czy też świadczy on jedynie usługę finansową. Ujmując kwestię inaczej, chodziło o rozstrzygnięcie czy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi z dostawcy paliwa od razu na podmiot, który będzie z niego faktycznie korzystał, czy też najpierw dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na organizatora.

Sąd uznał, że w rozpatrywanych transakcjach organizator świadczy usługę kredytową, a więc nie uczestniczy w dostawie towarów. Orzeczenie jednak nie dotyczyło wszystkich potencjalnych rodzajów takiej transakcji, ale tylko konkretnego rozpatrywanego wariantu. Poszczególne regulacje umowne mogą bowiem w bardzo różny sposób rozłożyć prawa i uprawnienia stron, co ma wpływ na ocenę takiej transakcji.

Na tej podstawie w interpretacji ogólnej stwierdzono, że przeniesienie uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy, w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, stanowi usługę finansową w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  • towar nabywany jest przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  • odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosi w całości koszty związane z nabyciem towaru;
  • podmiot pośredniczący udostępnienia odbiorcy instrument finansowy pozwalający nabyć towar.

Należy podkreślić, że rozróżnienie takie ma daleko idące konsekwencje, gdyż błędna kwalifikacja czynności może doprowadzić zarówno do zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego u ostatecznego nabywcy paliwa oraz organizatora, a także do uznania, że organizator oraz podmiot sprzedający paliwo wystawiają tzw. puste faktury.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej, na której poinformowano o interpretacji, wskazało, że w związku z uchyleniem z dniem 01.01.2021 r. art. 7 ust. 8 ustawy o VAT straciły moc interpretacje indywidualne wydane z uwzględnieniem tego przepisu. Stanowił on, że w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach, tak więc w konsekwencji przedmiotowe interpretacje przestają obowiązywać i nie chronią podatników po uchyleniu wskazanego przepisu.

Biorąc pod uwagę różnorodność w zakresie ukształtowania umów dotyczących czynności z wykorzystaniem kart paliwowych oraz niejasny charakter interpretacji ogólnej należy dojść do wniosku, że w praktyce nie zapewnia ona pewności w stosowaniu prawa podatkowego, tak więc dla bezpieczeństwa wskazane jest rozważenie uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej w omawianym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Edyta Duczyńska
Manager Zarządzający
Departament Doradztwa Podatkowego
Region Centrum
Doradca Podatkowy nr 2124
telefon 603 477 470
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.