Menu
SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie pakietu SLIM VAT 2 zawierającego kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

Wśród propozycji znajduje się wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest – nie nabywca lub podmiot pośredniczący – lecz pierwszy w kolejności dostawca (tj. pierwszy podmiot w łańcuchu). SLIM VAT 2 przewiduje, że w takiej sytuacji dostawą ruchomą będzie dostawa dokonana przez tego podatnika.

Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT

Korekta powinna być dokonana „na bieżąco”, w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania (niezależnie od momentu/ okresu, w którym otrzymano fakturę korygującą), tj. gdy przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie rozliczenia pierwotnej transakcji, tak więc gdy przedsiębiorca dokonujący WNT otrzyma od swojego kontrahenta rabat np. w styczniu, to korekty podstawy opodatkowania powinien dokonać w deklaracji składanej za styczeń.

Łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami

Kolejną przewidywaną w pakiecie SLIM VAT 2 zmianą jest możliwość umieszczenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości w akcie notarialnym. 

Pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług

W planach Ministerstwa jest również rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny. Ta korzystna zmiana dotyczyłaby jednak tylko importu usług.

Przyjazne odliczanie VAT

Jeśli chodzi o odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie ze SLIM VAT 2, w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej:

  • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
  • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo.

Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej

MF planuje wydłużenie terminu na składanie VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat

Zgodnie ze SLIM VAT 2 zmiany mają także objąć ulgę na złe długi. Planuje się uchylenie obowiązku rejestracji dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela. Ustawa przewiduje także, że skorzystanie z ulgi będzie możliwe, gdy dostawa towaru lub świadczenie usług na rzecz podmiotu niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Ten warunek ma być usunięty.

Nie zaproponowano rezygnacji z warunku, aby wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT. Dodatkowo osoby fizyczne – konsumenci oraz podatnicy VAT zwolnieni od podatku, będą mogli być podmiotami, w stosunku do których po spełnieniu pewnych warunków zaistnieje możliwość zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela.

Ministerstwo planuje także rezygnację z wymogu, umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.

Prostsze fakturowanie

Zlikwidowany ma być obowiązek umieszczania wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazu „KOREKTA”. Nie będzie obowiązku wskazywania przyczyny korekty oraz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty.

Wydłużenie możliwości wystawienia faktury z 30 do 60 dni

Kolejna zmiana przewidziana przez SLIM VAT 2 ma pozwolić podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Zmiana ma również umożliwić wystawianie faktur korygujących zbiorczych dla poszczególnych faktur z danego okresu, co w efekcie ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.

Zniesienie limitu kilometrów przy przejazdach

Obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe czy autobusowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km. Możliwe będzie odliczenie VAT od krótszych przejazdów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Likwidacja duplikatu faktury

Proponuje się likwidację instytucji wystawiania duplikatu faktury i w sytuacji, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, przekazywać się będzie nabywcy kolejny egzemplarz faktury. W związku z obowiązkami podatników w zakresie JPK_VAT nie będzie potrzeby odrębnej identyfikacji tego dokumentu.

Mechanizm podzielonej płatności

Zmiany zapisane w SLIM VAT 2 umożliwią przekazywanie środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach, a także możliwość płacenia z rachunków VAT składek na rzecz KRUS.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Edyta Duczyńska
Manager Zarządzający
Departament Doradztwa Podatkowego
Region Centrum
Doradca Podatkowy nr 2124
telefon 603 477 470
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.