Menu
PKF Tax Alert: „Polski Ład” i ceny transferowe

TAX ALERT: „Polski Ład” i zmiany w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów szykuje kolejne zmiany w zakresie cen transferowych. Zgodnie z informacją opublikowaną na rządowej stronie internetowej gov.pl[1], planowane zmiany w obszarze cen transferowych mają na celu uproszczenie oraz odbiurokratyzowanie szeregu regulacji i procedur. Do 2 lipca br. prowadzone były prekonsultacje, w ramach których można było zgłaszać uwagi oraz opinie dotyczące planowanych zmian.

Propozycje zmian dotyczą ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. – dalej jako: ustawa o CIT) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm. – dalej jako ustaw o PIT).

Dokument obejmuje również zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm).

Główne zmiany dotyczą m.in.:

  • wydłużenia terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych,
  • definicji podmiotów powiązanych,
  • korekt cen transferowych,
  • mechanizmu Safe Harbour w zakresie transakcji finansowych,
  • lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jak wspomniano powyżej, jedną z kluczowych propozycji Ministerstwa Finansów (dalej także jako: MF) jest wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Tzw. Local file trzeba będzie bowiem sporządzić do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Ponadto obecnie obowiązujący termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego zostanie wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. 

Tym samym terminy na sporządzenie dokumentacji oraz na wypełnienie związanych z nią elementów sprawozdawczych zostaną rozdzielone. Sam TPR ma także inkorporować do swojej treści oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, tym samym stając się jedynym elementem sprawozdawczym w tym zakresie.

MF przewiduje także wprowadzenie ułatwienia dla podatników polegającego na wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego.

Ponadto MF planuje  rozszerzenie listy wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obecny katalog zwolnień z tego obowiązku ma zostać rozszerzony o transakcje kontrolowane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanym z nim podmiotem mającym rezydencję podatkową w Polsce. Ważnym elementem wprowadzanych rozwiązań jest m.in. warunek, aby całość przychodów i kosztów uzyskania przychodów wynikających z transakcji kontrolowanej była rozliczona dla celów podatkowych w Polsce. Oznacza to, że w transakcjach kontrolowanych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi całość przychodów i kosztów z tych transakcji powinna zostać przypisana odpowiednio do jednego lub drugiego zakładu. Natomiast w transakcjach kontrolowanych pomiędzy położonym w Polsce zagranicznym zakładem a polskim podmiotem powiązanym z podmiotem macierzystym zakładu, po stronie zakładu powinna być przypisana całość przychodów lub kosztów wynikających z tej transakcji. Taki zapis realizuje założenie, że zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego objęte są transakcje stricte wewnętrzne dokonywane i rozliczane podatkowo na terytorium Polski.

Proponowane przepisy przewidują również zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym. Takie rozwiązanie jest spójne z dotychczasowym zwolnieniem dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym.

Proponowane zmiany w ustawach o PIT i CIT zawierają również rozwiązania mające na celu ułatwienie sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, ograniczając jej zakres. Lokalna dokumentacja cen transferowych nie będzie musiała zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w następujących przypadkach:

transakcji kontrolowanych spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości (regulacja obecnie funkcjonująca),

  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych.

Co nad wyraz istotne, planowane ułatwienia dotyczące mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie również do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

Pełna lista proponowanych zmian przedstawiona została w dokumencie „Prekonsultacje Podatkowe: Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych” opublikowanym przez Ministerstwo Finansów na rządowej stronie internetowej gov.pl.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Paweł Brodziak

Paweł Brodziak
Dyrektor Departamentu
Cen Transferowych
w Regionie Centrum
telefon 605 157 726
pawel.brodziak@pkfpolska.pl

Tomasz Skrzypczak

Tomasz Skrzypczak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków

telefon 607 343 888
tomasz.skrzypczak@pkfpolska.pl

[1] Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-rozwiazan-dla-powrotu-kapitalu-do-polski-i-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych-w-prekonsultacjach

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.