Menu
Ceny transferowe: formularz TPR

Ceny transferowe: wypełnianie formularza TPR

W ostatnich latach podatnicy musieli się zmierzyć z wieloma nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych. Do kluczowych zmian należało wprowadzenie całkowicie nowego formularza TPR, który zastąpił formularze CIT-TP oraz PIT-TP. Realizacja obowiązków w zakresie informacji o cenach transferowych TPR wiązała się z wieloma trudnościami i wątpliwościami dla podatników, o czym świadczyła publikacja przez Ministerstwo Finansów, we wrześniu ubiegłego roku, obszernych „Pytań i odpowiedzi” w zakresie TPR.

Dlatego też w oparciu o doświadczenia z poprzedniego roku Ministerstwo Finansów podjęło pracę mające na celu dostosowanie formularzy TPR do realiów gospodarczych. Można przypuszczać, iż działania te wynikały z trudności w ujmowaniu poszczególnych transakcji w ramach formularza.

Efektem prac zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów są zaktualizowane wersje formularzy TPR-C oraz TPR-P.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dokonano wielu istotnych zmian w ramach formularza TPR.[1]

Dlatego też wraz ze zbliżającymi się ustawowymi terminami w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych w obszarze cen transferowych, warto przeanalizować kluczowe zmiany, które będą dotyczyły informacji o cenach transferowych składanej Szefowi KAS za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Najważniejsze zmiany zostały wymienione poniżej:

Przedmiot transakcji kontrolowanej

W znowelizowanym formularzu TPR w polu „Przedmiot transakcji kontrolowanej” trzeba będzie w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport – w przypadku świadczenia usług transportowych). We wcześniejszej wersji formularza, informacja taka nie była wykazywana. Zmiana ta pozwoli na uściślenie przedmiotu uzupełnianej transakcji oraz pozwoli na wyeliminowanie nieścisłości wiążących się z kwalifikowaniem transakcji w ramach jednej kategorii transakcji kontrolowanej.

Kategorie transakcji kontrolowanych

Do głównej zmiany w tym zakresie należy zaliczyć dodanie aż 13 kategorii transakcji dotyczących restrukturyzacji, obejmujących m.in. „Restrukturyzację – połączenie”, „Restrukturyzację – podział i przejęcie”, „Restrukturyzację – wymianę udziałów”. Ponadto dodano kategorię transakcji obejmujących „umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze”. Dodatkowo w ramach transakcji usługowych dodano transakcje w zakresie usług zarządzania spółką.

Wartość transakcji kontrolowanej

Wartość transakcji kontrolowanej należało będzie podać w kwocie netto, w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki jest składana informacja TPR. Ponadto, jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła. Uprzednio wartość transakcji kontrolowanej wykazywało się wskazując kwoty w milionach złotych, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.

Transakcje finansowe

Należy także podkreślić zmiany w zakresie raportowania transakcji finansowych. Główne zmiany w tym zakresie dotyczą sposobu raportowania pozycji: „wartości zadłużenia” oraz „kwota odsetek”. W przypadku „wartości zadłużenia” wskazać trzeba będzie rzeczywistą kwotę zadłużenia lub kwotę depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR. Natomiast w przypadku gwarancji lub poręczeń uzupełnić należy będzie wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR. W odniesieniu do prezentowania transakcji Cash poolingu nie dokonano zmian – jako „wartość zadłużenia” nadal uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku.

Natomiast w odniesieniu do „kwoty odsetek” wykazać trzeba będzie w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek naliczonych i należnych/ otrzymanych lub zapłaconych za okres, za jaki jest składana informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami.

Metoda weryfikacji ceny transferowej

Należy także zauważyć, iż w przypadku wyboru innej metody jako metody weryfikacji ceny transferowej w znowelizowanym formularzu TPR do wyboru będziemy mieli jedną z 7 pozycji obejmujących:

  • metodę dochodową (DCF),
  • metodę dochodową inną niż DCF,
  • metodę porównawczą,
  • metodę majątkową,
  • metodę statystyczną,
  • kombinację dwu lub więcej metod wskazanych powyżej,
  • analizę zgodności – w pozostałych przypadkach.

Lista zmian wprowadzonych w ramach formularza TPR jest długa, w związku z czym należy mieć świadomość, iż formularz składany za 2019 r. nie odpowiada w pełni formularzowi, który będzie składany za rok 2020. Podatnicy zobowiązani będą bowiem do uwzględnienia dodatkowych informacji, które nie występowały we wcześniejszej wersji formularza. Nie należy także zapominać o fakcie, iż formularz TPR pozwala na efektywne typowanie podmiotów do kontroli organom skarbowym, dlatego też z perspektywy podatnika kluczowe będzie prawidłowe wypełnienie tego zmodyfikowanego dokumentu.

W przypadku trudności w wypełnieniu formularza TPR, zachęcamy Państwa do kontaktu. Ponadto, w przypadku, gdy zainteresowani są Państwo weryfikacją obowiązków z zakresu cen transferowych bądź wypełnieniem ustawowych obowiązków z zakresu cen transferowych – eksperci PKF Tax&Legal świadczą kompleksowe usługi w tym zakresie.

[1] W przypadku zmian w formularzu TPR-P analogicznym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach niniejszego artykułu przenalizowano zmiany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Paweł Brodziak

Paweł Brodziak
Dyrektor Departamentu
Cen Transferowych
w Regionie Centrum
telefon 605 157 726
pawel.brodziak@pkfpolska.pl

Tomasz Skrzypczak

Tomasz Skrzypczak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków

telefon 607 343 888
tomasz.skrzypczak@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.