Menu
Estoński CIT – niższe opodatkowanie i brak rachunkowości podatkowej

Estoński CIT – niższe opodatkowanie i brak rachunkowości podatkowej

Estoński CIT – to ryczałt od przychodów spółek, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym, a rozliczenia i dokumentacja opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. Co istotne – nie występuje rachunkowość podatkowa, a tym samym konieczność liczenia kosztów i przychodów podatkowych. Co więcej nie występuje comiesięczny obowiązek zapłaty zaliczek na CIT, a podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego tylko w momencie wypłaty zysku/ dywidendy. To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk udziałowcom, dlatego też to spółka sama określa termin podatku do zapłaty.
 
Wysokość opodatkowania spółek estońskim CIT

Dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na tych zasadach opodatkowanie wg estońskiego CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

Opodatkowanie zysku/dywidendy wspólnika

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT jest płacony na preferencyjnych zasadach, czyli podlega pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem;
 • 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.
Efektywne opodatkowanie

W przypadku małego podatnika efektywne opodatkowanie CIT i PIT łącznie wynosi 20% zamiast 26,29% przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadku większych podmiotów efektywne opodatkowanie CIT i PIT łącznie kształtuje się na poziomie 25% – zamiast 34,39% przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Należy jednak pamiętać, że opodatkowaniu estońskim CIT podlegają również dochody z tytułu ukrytych zysków, przez które można rozumieć różnego rodzaju świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które następują
w związku z prawem do udziału w zysku, a ich beneficjentem (bezpośrednim lub pośrednim) jest udziałowiec (wspólnik) lub też podmiot powiązany. Co do zasady, od zryczałtowanego PIT nie można odliczyć estońskiego CIT od ukrytych zysków.

Kryteria zastosowania

Estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:

 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne;
 • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki;
 • zatrudniają na podstawie:
 • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym albo
 • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS;
 • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Przedsiębiorcy mogą również wybrać estoński CIT w trakcie roku podatkowego – muszą wówczas zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe oraz otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem. W takim przypadku miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego rozliczanego na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie tą formą należy prowadzić 4 bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe i okres ten nie może ulec wydłużeniu, natomiast nie może zostać skrócony.

Przedsiębiorca wybierając podatek ryczałtowy będzie zobowiązany do kalkulacji tzw. korekty wstępnej – dochodu z tytułu różnic między wynikiem podatkowym a rachunkowym.

Z estońskiego CIT nie mogą korzystać następujące podmioty:

 • finansowe (banki, SKOK) i pożyczkowe;
 • prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych;
 • postawione w stan upadłości lub likwidacji;
 • utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo
 • podzieleni przez wydzielenie.
Estoński CIT dla nowych spółek

W przypadku spółki rozpoczynającej działalność – warunek w zakresie przychodów uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, natomiast kryterium zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i następnych 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących. Co ważne – od drugiego roku podatkowego spółka zobligowana jest corocznie zwiększać zatrudnienie o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia wymaganej wielkości zatrudnienia.

Przejście z klasycznego opodatkowania na rozliczenie wg estońskiego CIT może okazać się interesującym rozwiązaniem dla spółki z uwagi na poziom wysokości efektywnego opodatkowania, dlatego też rekomendujemy rozważenie wskazanych zmian. Służymy wsparciem przy dokonaniu szczegółowej analizy, rekomendacji i wskazaniu harmonogramu działań przy przeprowadzeniu spółki w zakresie zmiany formy opodatkowania na estoński CIT.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
Doradca Podatkowy nr 10458
telefon 692 464 706
dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.