Menu

Mocny wizerunek polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w dniach 7–9 września w Karpaczu pod hasłem „Eu­ropa w poszukiwaniu przywództwa”. O prestiżu wydarzenia świadczy licz­ne grono uczestników oraz największe w Polsce zainteresowanie mediów. Co roku Forum gości prezydentów, pre­mierów, ministrów, Komisarzy Euro­pejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej nasze­go kontynentu.

Forum w samym sercu Europy

Organizacja Forum Ekonomicz­nego to szansa dla polskich przedsię­biorców na promocję regionu Dolne­go Śląska. To szczególnie ważne po okresie pandemii, w którym branża turystyczna bardzo mocno odczuła zamrożenie gospodarki. Organizato­rzy liczą, że konferencja przełoży się na popularyzację regionu, zwiększenie liczby turystów oraz wzrost zarobków mieszkańców. To wszystko ma duży wymiar promocyjny i wiąże się z bu­dowaniem marki Dolnego Śląska.

– Przedsiębiorcy i mieszkańcy Kar­pacza się cieszą, bo na Forum przy­jedzie kilka tysięcy ludzi praktycznie z całego świata. Póki co żyjemy jesz­cze wakacyjnym ruchem turystycz­nym, ale pod koniec sierpnia pojawi się mobilizacja, żeby przygotować się na Forum. Mamy ponad 20 tys. miejsc noclegowych – mówi Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza dla portalu Biz­nes Interia.

Warto wspomnieć, że to właśnie Dolny Śląsk jest głównym partnerem XXX edycji Forum Ekonomicznego. Region, nazywany sercem Europy, wy­różnia się w Polsce pod względem po­ziomu innowacyjności. Dolnośląska gospodarka to nie tylko dobrze rozwi­nięty przemysł, ale także wyspecjalizo­wane usługi finansowe czy outsourcin­gowe. To właśnie na Dolnym Śląsku znajduje się Wrocław, jedno z najpięk­niejszych miast w Polsce, o bogatej hi­storii i niepowtarzalnej urodzie. Siłą Wrocławia są przede wszystkim ludzie – nie tylko mieszkańcy, ale także przy­jezdni. Mieszkańcy stali się natural­nymi ambasadorami swojego miasta. Dzięki nim budowany jest jego wize­runek, a ich energia i kreatywność za­chęcają do odkrywania go. To właśnie „spotkanie” stało się symbolem miasta.

Panele dyskusyjne

W tym roku planowane panele dys­kusyjne z udziałem Polaków to m.in. „E-nauka – wyzwanie, szansa czy prze­szkoda?”. Specjaliści, m.in. prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik czy dr Paweł Poszytek opowiedzą, jakie są szanse i wyzwania e-nauki i czy rzeczy­wiście jest to efektywny sposób zdoby­wania wiedzy, a także co można zrobić, żeby poprawić jakość nauki przez In­ternet. Co więcej, zapowiedziano panel dotyczący polityki senioralnej. Podczas dyskusji „To nie jest kraj dla starych lu­dzi? – wzloty i upadki polityki senioral­nej”, usłyszmy wypowiedzi dotyczące kształtowania pozytywnego wizerun­ku starości w społeczeństwie. Wśród ekspertów znajdziemy tu Remigiusza Zagórskiego, redaktora naczelnego portalu SłowoSeniora.pl oraz Marka Kąśnego – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Znamienici goście

Forum Ekonomiczne to przede wszystkim ludzie, którzy współtwo­rzą wyjątkowy klimat wydarzenia. Na przestrzeni lat w Forum wzięło udział wielu znamienitych gości, między in­nymi: Jerzy Buzek, Andrzej Duda, Ja­rosław Gowin, Jarosław Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Donald Tusk czy Lech Wałęsa.

Nie można zapomnieć o corocznej tradycji, którą jest wręczenie Nagród Forum Ekonomicznego dla Człowie­ka Roku, Firmy Roku oraz Organi­zacji Pozarządowej Roku. Na prze­strzeni lat uhonorowanych tytułem Człowieka Roku Forum Ekonomicz­nego zostało wiele znamienitych po­staci. Wśród wyróżnionych znaleź­li się Premier Mateusz Morawiecki, Beata Szydło – Premier RP (2015–2017), Jan Paweł II czy Janusz Le­wandowski – Komisarz UE ds. bu­dżetu i programowania finansowego (2010–2014). Kolejna nagroda przy­znawana jest w kategorii Firma Roku. Wśród jej laureatów należy wymienić m.in. PKO Bank Polski, Polski Fun­dusz Rozwoju (PFR), Tauron Polska Energia SA, Giełdę Papierów Warto­ściowych w Warszawie, Maspex Wa­dowice Sp. z o.o., PKN Orlen SA czy Grupę Lotos SA. Co roku wręczana jest również nagroda dla Organizacji Pozarządowych. Wśród jej laureatów znaleźli się Związek Harcerstwa Rze­czypospolitej, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Nie­podległości, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom czy Stowarzyszenie Sportu Dzieci i Młodzieży. Nagrodą o stosunkowo najkrótszej historii jest Nagroda Specjalna Forum Ekono­micznego. Do tej pory uhonorowa­ni nią zostali tacy polscy działacze, jak Waldemar Pawlak (prezes Ra­dy Ministrów 1992, 1993–1995) oraz Leszek Balcerowicz (były wiceprezes Rady Ministrów oraz były minister finansów).

Progres i kultura

Oprócz bogatego programu me­rytorycznego, uczestnicy wydarzenia mogą liczyć na szeroki wachlarz im­prez kulturalnych. Szczególnym za­interesowaniem cieszą się koncerty prezentujące różne gatunki muzycz­ne. W gronie zespołów, które uświet­niły uroczyste gale Forum, znalazły się między innymi: Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Tomka Szymusia, Orkie­stra Akademii Beethovenowskiej czy Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO. Wszystkie te wydarzenia re­lacjonuje kilkuset dziennikarzy z kil­kudziesięciu państw. Nic dziwnego, że Forum jest najczęściej opisywanym kongresem gospodarczym w Polsce.

Organizatorem Forum Ekono­micznego w Karpaczu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która od początku istnienia prowadzi dzia­łalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi. Partnerem Strategicznym jest Hotel Gołębiewski w Karpaczu.

Rada Programowa

zdjęcia organizatora

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.