Menu
PKF Tax Alert: Ma być więcej ulg na innowacje!

Ma być więcej ulg na innowacje!

15 czerwca rozpoczął się proces prekonsultacji projektu ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem zmian jest kompleksowe wspieranie przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w innowacje i je wdrażać również poprzez dostosowany do tego celu system podatkowy. Opublikowany tego dnia projekt zmian tych usług opublikowany przez Ministerstwo Finansów można pobrać stąd. Obejmuje w szczególności:

Zmiany w uldze B+R

 • Zgodnie z projektem planowaną zmianą jest wprowadzenie dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) możliwości odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200% (zamiast aktualnego 150%), a także kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu (te aktualnie są objęte limitem 100%).
 • Wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników (nie tylko CBR) prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową – zgodnie z projektem wysokość odliczenia sięgałaby 200% zamiast dotychczasowych 100% tych kosztów.
 • W związku z tym zmianie uległyby również przepisy dotyczące pomocy publicznej podatnikom posiadającym status CBR w przypadku odliczania przez nich kosztów w zwiększonej wysokości względem innych podatników (200% zamiast 100%).

Ulga na innowacyjnych pracowników

 • Nowy rodzaj preferencji dla podatników będących płatnikiem z tytułu wypłacanych należności na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych pracownikom, którzy co najmniej 50% czasu pracy/świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności B+R.

Ulga wprowadzałaby możliwość odliczenia przez takiego podatnika od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, z tytułu kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Ta dodatkowa ulga będzie skierowana do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i zatrudniających osoby fizyczne spełniające warunki przewidziane w przepisach.

Ulga na prototypy

 • Wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Przy czym przez produkcję próbną nowego produktu należy rozumieć etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy inżynieryjnie, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu.

Natomiast wprowadzenie nowego produktu na rynek – to działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń dotyczących produktu, który powstał w wyniku prowadzonych przez podatnika prac B+R, które to certyfikaty i zezwolenia umożliwiają sprzedaż produktu.

 • Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej. Ulga polegać będzie na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przy czym zakłada się, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Symultaniczna preferencja IP Box i ulga B+R

 • Wprowadzenie możliwości korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box. Wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Podatnikowi obecnie więc przysługuje wprawdzie prawo do skorzystania z obydwu rozwiązań w tym samym roku podatkowym, jednakże wobec różnych kategorii dochodu (tj. ulga B+R w odniesieniu do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast opodatkowanie 5% stawką podatku do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – kwalifikowanych IP).

Zwolnienie podatkowe dla ASI – zmiana wielkości procentowej posiadanych udziałów

 • ASI będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów pod warunkiem, iż przed zbyciem tych udziałów posiadać będzie nie mniej niż 5% (aktualnie to 10%) udziałów w kapitale spółki, której udziały zbywa.

Nowa preferencja dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)

 • Ulga ta ma polegać na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat.
 • Odliczenie nie będzie mogło jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%) oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.
 • W przypadku zbycia udziałów (akcji) przed okresem 24 miesięcy, od dnia nabycia, podatnik, który dokonał odliczenia będzie obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej.

Ulga na robotyzację

Zgodnie z projektowaną zmianą podatnikowi prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną) będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na robotyzację przemysłową, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów, przy czym kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

 • Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach tej ulgi będzie obejmował zakup fabrycznie nowego robota, a także koszty wdrożenia, które obejmują także dobór osprzętu i oprogramowania koniecznego do jego uruchomienia, stworzenie stanowiska pracy oraz instalację, szkolenia związane z uruchomieniem i obsługą robota.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220


telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Edyta Duczyńska

Edyta Duczyńska
Menedżer Zarządzający
Departament Doradztwa Podatkowego
Region Centrum
Doradca Podatkowy nr 2124
telefon 603 477 470
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.