Menu
Rozwój osobisty wpływa na rozwój firmy

Rozwój osobisty wpływa na rozwój firmy

– Dzięki szkoleniom, które prowadzę, osoby dowiadują się, jak nieustannie budować swoją firmę, jak radzić sobie ze stresem, jak kształtować relację z klientem. Poruszam wiele tematów przydatnych przedsiębiorcom. Zdarza mi się dowiedzieć od klientów, że nie zdawali sobie sprawy, w jakim stopniu jedno moje szkolenie mogło wpłynąć na ich życie oraz biznes – mówi Tomasz Witek, trener strategicznego działania i zarządzania ego.

Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK

TomaszWitek, fot. Michał Sobański

Jesteś trenerem strategicznego działa­nia i zarządzania ego. Co kryje się pod tym terminem i jak dużą rolę odgrywa to w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie strategiczne to nie­ustanne poszukiwanie sposobu do­stosowania się przedsiębiorstw oraz organizacji do zmieniających się wa­runków panujących na świecie. Firmy, osoby lub instytucje modyfikują cele i metody ich realizacji. To proces, któ­ry zachodzi w długim okresie, czasem trwa nawet latami. Cele strategiczne podlegają zmianom tylko w ograni­czonym zakresie. Procesy wdrażania i zmiany strategii przeplatają się ze sobą. Zarządzanie strategiczne sku­pia się na długotrwałym rozwoju da­nej organizacji lub przedsiębiorstwa. Celem mojej pracy jest pomoc w po­szukiwaniu nowych ścieżek rozwo­ju poprzez doskonalenie i innowacje. Dzięki zarządzaniu strategicznemu można skupić się na planowym za­rządzaniu zmianą. Wpływa ono rów­nież na rozwój oferty, wzbogacenie jej o nowe usługi i produkty. Decyzje po­dejmowane są z uwzględnieniem skut­ków, które będą miały długofalowy wpływ. W efekcie przyczynia się to do tworzenia przyszłych rozwiązań.

Ego nabywamy, mając już kilka lat. Jest częścią nas. Uczę, jak zaakcepto­wać siebie. Ego pozwala nam zapla­nować naszą codzienność i przede wszystkim utrzymać równowagę psy­chiczną. Dzięki szkoleniom, które pro­wadzę, osoby dowiadują się, jak nie­ustannie budować swoją firmę, jak radzić sobie ze stresem, jak kształto­wać relację z klientem. Poruszam wie­le tematów przydatnych dla przedsię­biorstw. Zdarza mi się dowiedzieć od klientów, że nie zdawali sobie sprawy, w jakim stopniu jedno moje szkole­nie mogło wpłynąć na ich życie oraz biznes.

Pracujesz z przedsiębiorcami, pomagasz im w rozwoju osobowości. Na co powin­ny zwrócić uwagę osoby, które rozwijają swoje pierwsze biznesy, a przed czym uchronić się powinni ci, dla których biz­nes jest chlebem powszednim?

Firmy, które rozwijają swoje pierw­sze biznesy, na pewno powinny na po­czątku stworzyć biznesplan – tzw. stra­tegię firmy – i odpowiedzieć na wiele istotnych pytań. Między innymi: jak na niej zarabiać, jak pozyskać klien­tów oraz po co chcą założyć przed­siębiorstwo. Bardzo ważne są też: li­sta kosztów, źródła finansowe, a tak­że kanały sprzedaży. Wbrew pozorom w dzisiejszych czasach w każdej bran­ży znajdziemy konkurencję, dlatego niezwykle ważne jest przyglądanie się temu, jak wygląda rynek i co oferują podmioty z pokrewnym asortymen­tem usług. Trzeba pamiętać, że klient ma prawo wymagać pożądanych efek­tów. Płaci za usługę lub produkt. Gdy firma młodego przedsiębiorcy będzie gotowa na zatrudnienie pracowników, warto dobierać ich rzetelnie, to dzię­ki nim będzie mogła odnieść sukces i zbudować mocną pozycję.

Jak dawno podjąłeś decyzję, że bę­dziesz trenerem? Czy sam korzystasz ze szkoleń?

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym doświadczyłem wielu niepowodzeń, ale w późniejszym eta­pie, dzięki jasnym i sprecyzowanym działaniom, zrealizowałem większość z moich założeń. Doszedłem do wnio­sku, że potrzebna jest zmiana perspek­tywy. Czasem trzeba zatrzymać się i zastanowić, w którym kierunku po­dążać i jaką drogę wybrać, aby dojść do celu. W tym momencie zrozumia­łem, że tym, co chcę robić w życiu, jest właśnie bycie trenerem. Mam du­żo pomysłów, cały czas się dokształ­cam, korzystam z różnych szkoleń. W wolnym czasie czytam wiele książek z mojej branży. Pomaganie ludziom nie tylko sprawia mi przyjemność i za­pewnia dochód finansowy – to moje powołanie.

Czy w pędzie życia zawodowego znajdu­jesz czas na odpoczynek? Co sprawia ci największą radość, a co cię denerwuje?

Jak każdy pracujący człowiek, raz mam więcej czasu na życie prywat­ne, a raz mniej. Staram się pogodzić sferę prywatną z pracą. Jestem do­brze zorganizowany. Wolny czas spę­dzam z rodziną. Ze względu na to, że jesteśmy z Podhala, naszą ulubioną porą roku jest zima. Uwielbiam wraz z synami jeździć na nartach. Zima i ogrom śniegu sprawiają nam du­żo przyjemności. Narciarstwo to dla mnie świetny trening. Po całym dniu na stoku czuję się silniejszy, mam wię­cej energii i pomysłów, które pomaga­ją mi w biznesie.

W okresie wakacji co roku stara­my się wyjeżdżać nad morze. Moi synowie uwielbiają Mazury, spływy kajakowe, grillowanie oraz rejsy ża­glówkami. Bez względu na porę roku nawet w weekendy znajduję czas, by zabrać rodzinę na wyprawę, która dla wszystkich będzie atrakcją i czasem do zrelaksowania się, odpoczynku od codziennej rzeczywistości.

Z pewnością w dzisiejszych cza­sach denerwuje mnie sytuacja zwią­zana z pandemią. Powoli wracamy do normalności, ale okoliczności te zna­cząco ograniczyły mój kontakt z klien­tami i przyjaciółmi. Synowie uczyli się zdalnie, nie mieli kontaktu z rówieśni­kami, miało to wpływ na ich nastrój, codzienne życie.

W ludziach denerwuje mnie to, że wiele rzeczy robią z przymusu, są nie­profesjonalni. Zdarza mi się załatwiać sprawy w różnych miejscach i czasem mam wrażenie, że osoba, która po­winna być specjalistą w swojej dzie­dzinie, wykonuje swoją pracę pod przymusem. A w końcu żyjemy w ta­kich czasach, że jeśli tylko chcemy, możemy bardzo wiele. Jak to mówię, „podążaj za swoją pasją, a sukces bę­dzie podążał za tobą”.

Jacy są twoi klienci? Dla kogo przezna­czone są twoje szkolenia?

Zajmuję się szkoleniem osób z róż­nych branż. Moimi stałymi klientami są właściciele agencji nieruchomości, hoteli, pensjonatów, firm motoryza­cyjnych, restauracji, urzędów pań­stwowych, szkół, salonów fryzjerskich, sklepów jubilerskich i nie tylko. Ze szkoleń powinni korzystać wszyscy ci, których chcą podnosić swoje kompe­tencje i uczyć się nowych rozwiązań dotyczących zarządzania firmą. Uczę, jak rozwiązywać konflikty w firmie, być pewnym siebie, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, a także po­magam zwalczyć rutynę odczuwaną na danym stanowisku.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.