Menu

ŚRODKI UNIJNE na rozwój firm w latach 2014-2020

W najbliższych latach (2014–2020) dofinansowanie z Funduszy Europejskich będzie przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje) i zwrotnych (pożyczki, poręczenia). Jednak w porównaniu do poprzednich budżetów UE, w tym na lata 2014–2020 instrumenty zwrotne będą częściej stosowane. Będzie to dotyczyć zwłaszcza przedsięwzięć komercyjnych, a zatem tych realizowanych najczęściej przez przedsiębiorców.
Paweł Iwanek – Koordynator ds. funduszy UE

Nie oznacza to jednak, że firmy nie będą mogły otrzymać dotacji nadal duża część środków będzie przyznawana w tej postaci. W związku z tym, że programy operacyjne nie zostały zatwierdzone ostatecznie, często nie wiemy jeszcze dokładnie, które projekty będą mogły być finansowane dotacjami, a które pożyczkami. Jednak we wrześniu br. powinniśmy poznać szczegóły dotyczące nowych konkursów, a w listopadzie znane już będą zapewne terminy naboru wniosków na 2015 rok.

W przypadku dotacji jej wysokość oraz udział w kosztach całego projektu będzie zależał od zasad przyjętych w danym programie. Gdy idzie o wsparcie projektów niekomercyjnych (bez pomocy publicznej), poziom dofinansowania najczęściej mieści się w granicach 50-100% kosztów przedsięwzięcia. W projektach, w których przekazanie dotacji podlega zasadom pomocy publicznej, maksymalny poziom dofinansowania różni się w zależności, czy jest ów projekt inwestycyjny, czy badawczy. Poziom dofinansowania na projekty inwestycyjne określa tzn. mapa pomocy regionalnej. Mapa stanowi zatem, jaki procent kosztów kwalifikujących się do dotacji na inwestycję może być z tej dotacji finansowany (wysokość dotacji wyniesie od 35% na projekty zlokalizowane w Warszawie do 70% na projekty zlokalizowane w 5 województwach wschodnich).

Zgodnie z przyjętymi 21 maja 2014 r. unijnymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, w przypadku pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wyniesie:

 • 100% na badania podstawowe,
 • 50% na badania przemysłowe (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm),
 • 25% na eksperymentalne prace rozwojowe (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm),
 • 50% na studia wykonalności (+ 20/10 pp. dla małych/średnich firm),
 • 50% na infrastrukturę badawczą.

Planowane obszary wsparcia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020:

 • Prowadzenie badań i infrastruktura badawczo – rozwojowa
 • Wdrażanie innowacji i rozwój przedsiębiorczości
 • Współpraca sektora nauki i biznesu
 • Rozwój otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii)
 • Promocja na rynkach zagranicznych
 • Informatyzacja przedsiębiorstw
 • Ochrona własności przemysłowej
 • Powiązania i współpraca

Dotacje dla firm z województwa mazowieckiego jeszcze w 2014 roku

W lipcu br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi ostatni konkurs w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Założenia ogólne konkursu:

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
 • Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.
 • Przewidywany początek okresu kwalifikowalności wydatków od dnia 1 stycznia 2014r.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 marca 2015 r.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN.

Rodzaje projektów:

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i specjalistyczne środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup/wdrożenie technologii, systemów informatycznych i oprogramowania).

Wydatki niekwalifikowane:

 • Zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały.
 • Usługi doradcze.
 • Zakup samochodów osobowych i ciężarowych.
 • Roboty budowlane z wyłączeniem robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem środka trwałego

Varsovia Capital S.A.

tel: +48 22 379 78 00

mobile: +48 662 229 249

b7

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.