Menu
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z roku na rok liczba zakładanych spółek rośnie w bardzo szybkim tempie. Co prawda obecnie jest możliwa również nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, mianowicie prosta spółka akcyjna. Jednakże biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie nowe rozwiązanie i nie wszystkie jego elementy są już znane, ja osobiście zalecałabym wstrzymanie się od zakładania działalności w tej właśnie formie.
Małgorzata Lewandowska

Co po JDG?

Warto tutaj wskazać, że jednooso­bowa działalność gospodarcza, za­raz po spółkach z ograniczoną odpo­wiedzialnością, jest drugą co do fre­kwencji formą prowadzenia biznesu w Polsce.

Nie dziwi zatem fakt, że bardzo często osoby, które prowadzą jedno­osobową działalność gospodarczą, w trakcie rozwoju swojego przedsię­biorstwa zastanawiają się nad prze­kształceniem tej formy w spółkę z o.o. Jest to możliwość prawnie dozwolona – JDG można przekształcić w spółkę kapitałową. Istnieją wymagania, któ­re muszą zostać spełnione, aby do ta­kiego przekształcenia mogło w ogó­le dojść.Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia formy prawnej przedsiębiorcy będą­cego osobą fizyczną prowadzącą jed­noosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. W trakcie przekształcenia dochodzi do sukcesji praw i obowiązków. Tuż po przekształceniu nie ma żadnych przewidzianych prawem przeszkód, aby jednoosobowa spółka kapitałowa stała się spółką wieloosobową.

Jedno z podstawowych pytań, jakie pojawia się przy analizowaniu prze­kształcenia brzmi: z jakiego powodu przedsiębiorcy się na nie decydują? Odpowiedzi tutaj z pewnością może być tak wiele, jak wiele jest motywa­cji. Jednak najbardziej podstawowe mechanizmy kierujące przedsiębiorca­mi przy takiej zmianie dotyczą przede wszystkim rozwoju gospodarczego firmy. Bardzo często jednoosobo­wa działalność gospodarcza zaczyna osiągać na tyle duże obroty i przycho­dy, że rozważenie innej formy działal­ności staje się niewskazane. Nie ma co się oszukiwać, nikt nie ma wątpli­wości, że inaczej w obrocie gospodar­czym postrzegana jest JDG, a inaczej przedsiębiorstwo prowadzone w for­mie spółki z o.o., zwłaszcza jeżeli roz­ważamy ekspansję na rynki zagranicz­ne. W niektórych przypadkach ska­la prowadzonej działalności wraz ze wzrostem klientów i zamówień deter­minuje konieczność powiększenia jej zakresu. Wówczas, biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji, rozważa się zmia­nę formy.

Jeżeli chodzi o dalsze motywacje albo też inne powody kierujące przed­siębiorcami w zakresie przekształce­nia, moim zdaniem kwestie dotyczące opłacania składek ZUS nie powinny tutaj być brane pod uwagę. Owszem, przy prowadzeniu spółki z ograniczo­ną odpowiedzialnością ZUS w nie­których sytuacjach nie jest wymaga­ny, jednak próba uzasadnienia zmiany formy prowadzenia działalności nie­płaceniem składek jest w mojej ocenie infantylna.

W tym temacie jednak zachęcam do obejrzenia filmu na moim kana­le na YouTube – Małgorzata Lewan­dowska – by uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy wybrać jednoosobową działalność gospodarczą, czy też spół­kę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak to zrobić krok po kroku?

Niewątpliwie bardzo ważnym ele­mentem jest rozważenie kwestii od­powiedzialności finansowej za prowa­dzoną działalność. Zupełnie inaczej kształtuje się odpowiedzialność jed­noosobowej działalności gospodar­czej i właściciela firmy w odniesieniu do kwestii wspólników działających w formie spółki z ograniczoną odpo­wiedzialnością. Kwestia dotycząca odpowiedzialności zarządu to już zu­pełnie odrębny temat, niemniej bar­dzo istotny i warty rozważenia.Przy analizowaniu przekształcenia dzia­łalności w spółkę z o.o. należy wziąć pod uwagę przede wszystkim pewne elementy, które muszą zostać spełnio­ne, aby do takiego przekształcenia do­szło. Można usystematyzować prze­bieg przekształcania w osiem podsta­wowych działań.

Krok pierwszy

Należy się udać do profesjonali­sty. Przede wszystkim swoją decyzję powinno się skonsultować z adwoka­tem i doradcą podatkowym. Pamiętaj­my, że jest to decyzja bardzo poważ­na i w znacznym stopniu wpływają­ca na prowadzony przez nas biznes. Zarówno pierwszy, jak i drugi wyjaśni nam po kolei, na czym polega prze­kształcenie, z jakiego powodu się je wykonuje oraz jakie elementy w na­szym przypadku muszą zostać speł­nione, aby w ogóle do przekształce­nia doszło. Eksperci ci z pewnością ocenią, czy nasza działalność nadaje się do przekształcenia, czy być może istnieje tutaj inne rozwiązanie pozwa­lające osiągnąć zamierzony rezultat. Najważniejsza w prowadzeniu dzia­łalności gospodarczej, niezależnie od jej formy, jest funkcja celu. Zawsze musimy zadać sobie pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć i jaki rezultat nas interesuje.

Krok drugi

Następnie przygotowujemy plan przekształcenia, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarial­nego. Forma ta jest przewidziana pra­wem, co znaczy, że inny kształt do­kumentu spowoduje nieważność te­go planu. Nasuwa się tutaj pytanie, co powinno znaleźć się w takim ak­cie przekształcenia. Przede wszyst­kim musimy ustalić wartość bilanso­wą majątku jednoosobowej działalno­ści gospodarczej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporzą­dzenie planu przekształcenia. Bar­dzo ważne jest, by pamiętać, że do planu przekształcenia należy dołożyć niezbędne dokumenty, takie jak: na przykład projekt oświadczenia o prze­kształceniu przedsiębiorcy, projekt ak­tu założycielskiego spółki przekształ­canej czy wycena składników majątku. Koniecznym jest dołączenie również innych, bardziej specjalistycznych do­kumentów, których na potrzeby tego artykułu wymieniać nie będę.

Krok trzeci

Teraz czeka nas uzyskanie opinii biegłego rewidenta. Plan przekształ­cenia działalności musi zostać zle­cony profesjonalnemu podmiotowi, który bada poprawność i rzetelność przygotowanego dokumentu. Sąd re­jestrowy na wniosek przedsiębiorcy (wydział gospodarczy KRS) wyzna­czy biegłego i określi jego wynagro­dzenie. Do wniosku koniecznie nale­ży dołączyć plan przekształcenia wraz z załącznikami. Biegły rewident ma maksymalnie dwa miesiące od dnia wyznaczenia go przez sąd na napisa­nie opinii i złożenie jej wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy.

Krok czwarty

Kolejnym ruchem jest złożenie oświadczenia o przekształceniu. Przy czym należy pamiętać, że musi ono również zostać sporządzone w for­mie aktu notarialnego, a co za tym idzie, musimy udać się do notariu­sza, który, podobnie jak w przypadku planu przekształcenia, sporządzi nam oświadczenie o przekształceniu w od­powiedniej formie aktu notarialnego. W oświadczeniu takim musi zostać zawarty szereg informacji, między innymi rodzaj nowej spółki, wyso­kość kapitału zakładowego czy imio­na i nazwiska członków zarządu. O ile rodzaj nowej spółki, który tutaj przed­stawiam, jest oczywisty, ponieważ chodzi o spółkę z o.o., to warto za­stanowić się, czy kapitał, który zamie­rzamy dla spółki stworzyć, powinien być minimalny, czyli aktualnie wyno­sić 5000 zł, czy też warto zastanowić się nad możliwością zwiększenia go. Należy w tym miejscu podkreślić, że zwiększenie kapitału spółki może od­być się także poprzez inkorporowanie do spółki składników niematerialnych. Natomiast przy ustalaniu osób wcho­dzących w skład zarządu sp. z o.o., warto zastanowić się nad kwestią ich udziału w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Krok piąty

Dalszym elementem przedmioto­wo istotnym w kwestii przekształcenia jednoosobowej działalności gospo­darczej w spółkę jest stworzenie i pod­pisanie umowy spółki. O ile możliwe jest stworzenie umowy spółki ze wzor­ców ogólnie dostępnych, ja gorąco namawiam, aby w sytuacji zakładania sp. z o.o. rozważyć możliwość dosto­sowania umowy do indywidualnych potrzeb przekształcanego podmio­tu. Jest wiele elementów, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu umowy spółki. Pamiętajmy ponadto – jeżeli skorzystamy ze wzorca ogól­nie dostępnego, wszelkie zmiany, któ­rych będziemy później chcieli dokonać w jakimkolwiek zakresie, będą wyma­gały ponownego złożenia i opłacenia wniosku o wpis do KRS. Ostatecznie zatem warto rozważyć, czy po prostu jest to finansowo opłacalne.

Krok szósty

Po umowie spółki nadchodzi mo­ment złożenia wniosku o rejestrację w KRS. Przede wszystkim należy pa­miętać, że wspomniany dokument musi zostać złożony w odpowiednim czasie. Aktualnie od 1 lipca 2021 roku wpis spółki z ograniczoną odpowie­dzialnością dokonywany jest online – od pobrania odpowiednich formu­larzy z internetu do załączenia do­kumentów spółki. Pamiętajmy, że jest to system nowy, niełatwy w obsłudze, w zależności od naszych umiejętności cały proces może potoczyć się różnie. Spółka może rozpocząć swoje dzia­łanie wtedy, kiedy zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców. Bez tego wpisu nie może funkcjonować.

Krok siódmy

Kolejnym etapem zarejestrowania spółki jest złożenie dokumentów po­datkowych do właściwego, ze względu na siedzibę spółki, urzędu skarbowego. W tym miejscu warto się zastanowić, czy spółka ma być czynnym płatnikiem podatku VAT. To zadanie najlepiej zle­cić księgowemu zaznajomionemu z sy­tuacją finansową naszego przedsię­biorstwa. Unikniemy w ten sposób wie­lu przykrych niespodzianek i błędów.

Krok ósmy

Na koniec należy wziąć pod uwa­gę powiadomienie wszelkich urzędów i kontrahentów o zmianie rodzaju pro­wadzonej działalności gospodarczej. Ja bardzo często rekomenduję swo­im klientom, aby przeanalizowali, czy ich kontrahenci mogą współpraco­wać z nimi w formie spółki, a jeśli są w stanie kontynuować współpracę, to na jakich warunkach. Pamiętajmy, że niektóre działalności posiadają licen­cje, zezwolenia i pozwolenia wydane właśnie na te działalności. Zmiana formy prawnej prowadzenia działal­ności może spowodować konieczność ponownego ubiegania się o udziele­nie zezwoleń czy też licencji. Warto tę czynność przeanalizować na samym początku naszej przygody z prze­kształceniem działalności.

Czas i pieniądze

Ważnymi aspektami, które niewąt­pliwie należy wziąć pod uwagę, są koszty i czas potrzebny do sfinalizo­wania tego procesu. O ile koszty prze­kształcenia mogą się różnić w zależno­ści od etapu, na jakim będziemy chcie­li skorzystać z profesjonalnej obsługi i wsparcia, o tyle czas przekształcenia jest mniej więcej w każdym przypadku bardzo zbliżony. Jak wynika z mojego doświadczenia, przekształcenie jedno­osobowej działalności gospodarczej w spółkę zajmuje około pół roku przy założeniu, że wiele dokumentów musi zostać sporządzonych przez biegłego rewidenta czy też notariusza. Niektóre czynności bardzo ściśle uzależnione są od rozpatrzenia wniosku przez sąd rejestrowy. Warto zatem pamiętać, że nie jest to czynność, którą można wy­konać z dnia na dzień.

Nie w każdym przypadku prze­kształcenie jest jedynym rozwiąza­niem w zakresie prowadzonej przez nas działalności. Tak jak pisałam wcześniej, warto każdorazowo prze­dyskutować to z profesjonalistą, któ­ry zajmuje się przekształceniami jed­noosobowych działalności gospodar­czych w spółki. Czasami rozwiązanie leży zupełnie gdzie indziej, niż klient by sobie tego życzył, ale to już temat na zupełnie inny artykuł.

 

Polecamy też wywiad z mecenas Małgorzatą Lewandowską w Twarzach Biznesu „Z sercem i pasją do prawa”

 

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.