Menu
Przywrócić radość czytania

Przywrócić radość czytania

– Młodzi ludzie to nasza przyszłość, którą możemy kształtować. Chcemy, by dzieci stały się mądre i wrażliwe. Wiemy, że wśród nich są przyszli naukowcy, lekarze, prawnicy, artyści i że to od nas zależy, jacy ludzie z nich wyrosną. Zdecydowaliśmy się na szpitalne oddziały dziecięce, ponieważ właśnie tam zauważyliśmy potrzebę czytelnictwa – mówi Stanisław Jędrysiak, prezes Fundacji oraz Wydawnictwa MARTEL.

Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK

Stanisław Jędrysiak, fot. Adam Gdula

Co skłoniło pana do stworzenia Fundacji MARTEL?

Powołałem do istnienia fundację, by pomagać dzieciom, które nie ma­ją dostępu do nowości wydawniczych. Chcę przywracać modę na czytanie, pocieszać książką, bawić lekturą – bo kto czyta, ma lepsze, bogatsze życie.

Jakie są cele Fundacji?

To przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz dostarczanie ksią­żek dla dzieci na oddziały pediatrycz­ne. Naszym obecnym projektem są biblioteczki w kształcie serca. Przeka­zujemy je zapełnione książkowymi po­darunkami. Trafiają one na oddziały pediatryczne szpitali w całej Polsce. Chcemy, by przekazane pozycje wy­dawnicze zawsze kojarzyły się z do­brem. Nasze biblioteczne serce ma to dobro symbolizować. Co wyróż­nia ten projekt? Książki są prezentem i będą one mogły wyruszyć do domu razem z dzieckiem.

Dlaczego akurat szpitale i oddziały pe­diatryczne?

Młodzi ludzie to nasza przyszłość, którą możemy kształtować. Chcemy, by dzieci stały się mądre i wrażliwe. Wie­my, że wśród nich są przyszli naukow­cy, lekarze, prawnicy, artyści i że to od nas zależy, jacy ludzie z nich wyrosną. Zdecydowaliśmy się na szpitalne od­działy dziecięce, ponieważ właśnie tam zauważyliśmy potrzebę czytelnictwa. Dzieci zamknięte w szpitalnych salach zwyczajnie się nudzą. Chcemy prze­nieść je do świata wyobraźni, by móc umilić im te trudne chwile.

Jak są plany fundacji na przyszłe mie­siące?

Obecnie jesteśmy na etapie przygo­towywania ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Czytaj dziec­ku – pokaż świat”. Jej premiera będzie miała miejsce we wrześniu tego roku w Warszawie, a patronują jej TVP2, TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom, Polska Agencja Prasowa, Instytut Książki oraz Rzecznik Praw Dziecka. Celem naszej kampanii jest zapewnie­nie nieograniczonego oraz bezpłatne­go dostępu do książek dzieciom prze­bywającym w szpitalach na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, że przy wsparciu naszych Patronów dotrzemy do Ludzi Wielkich Serc, którzy zechcą wesprzeć kampanię, a tym samym zo­stać opiekunami biblioteczek Fundacji MARTEL.

Skąd pomysł na taką kampanię?

Ostatnie miesiące oraz pandemia koronawirusa spowodowały przewar­tościowanie działań na wielu płasz­czyznach: zdrowotnej, gospodarczej, a nawet rodzinnej. Zaczęliśmy zauwa­żać problemy, które nas wcześniej nie dotyczyły. Najbardziej dotknięty zo­stał sektor służby zdrowia. Wprowa­dzenie surowych obostrzeń skutkowa­ło ograniczeniem kontaktu z bliskimi. Tysiące dzieci odbywających hospita­lizację są często pozbawione kontak­tu z rodzicami, rodzeństwem i naj­bliższymi. Dlatego kampania „Czytaj dziecku – pokaż świat” ma wyjść te­mu problemowi naprzeciw i malo­wać radość oraz uśmiech na twarzach małych, dzielnych pacjentów. Wpro­wadzać ich do magicznego, barwne­go świata poprzez nasze kolorowan­ki i bajki, aby choć w małym stopniu wynagrodzić im rozłąkę i tęsknotę za najbliższymi.

Działa pan na kilku płaszczyznach: jest pan prezesem prężnie działającego wy­dawnictwa i fundacji, ale nie poprzesta­je pan na tym. Czemu zawdzięcza pan swój sukces?

Jestem optymistą i nie stawiam so­bie ograniczeń – nigdy się nie podda­ję, nie załamuję. Ja działam. W życiu trzeba mieć jasno określony cel i wy­trwale do niego dążyć. Determina­cją i wytrwałością można osiągnąć wszystko. Gdy rodzi się we mnie ja­kiś pomysł, analizuję go i rozwijam. Mam elastyczny i twórczy zespół, go­towy na wszelkie wyzwania. Sam rów­nież poszukuję nowych rozwiązań, stąd moje ostatnie przedsięwzięcie – KOLAGEN10k.

Czy mógłby pan opowiedzieć nam o tym projekcie coś więcej?

Zawsze propagowałem zdrowy tryb życia. Uważam też, że inwestycja w siebie, swoje zdrowie i dobre samo­poczucie to droga do sukcesu. Jeżeli dobrze się czujesz i nic cię nie boli, to masz siłę i chęć do pracy, energię, któ­rą widzą i odczuwają inni. Niestety, po 25. roku życia nasz organizm przesta­je produkować kolagen, tak ważny dla sprawności. Dlatego należy go uzu­pełniać. Rynek proponuje nam różne suplementy, ale większość z nich ma mocno chemiczny skład. Chciałem pokazać wszystkim, że mogą suple­mentować kolagen w pełni natural­nie i skutecznie. Stąd nowy produkt KOLAGEN10k według szwajcarskiej receptury.

Fundacja MARTEL

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.