Menu
Alert podatkowy PKF: kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

Kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, które to rozporządzenie zawiera wiele istotnych zmian odnoszących się do treści wysyłanych przez podatników ewidencji JPK.

Brak oznaczenia „MPP”

Dotychczas oznaczenie „MPP” należało stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Po zmianie treści rozporządzenia ustawodawca uchylił przepisy dotyczące stosowania oznaczenia „MPP”, zatem już w ewidencji JPK za lipiec nie będzie się stosowało oznaczenia „MPP”.

Ograniczenie stosowania oznaczenia „TP”

Wraz z nowelizacją rozporządzenia stosowania wyłączone zostało stosowanie oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Ujmowanie zbiorcze faktur uproszczonych

W myśl nowego rozporządzenia podatnicy  mają możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Doprecyzowanie oznaczeń GTU

Przedmiotowa nowelizacja doprecyzowała oznaczenie niektórych grup towarów i usług (GTU), zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Warto wspomnieć, że doprecyzowano również te przepisy wskazując odniesienie poszczególnych towarów i usług do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”

Ustawodawca zmieniając rozporządzenie uznał również, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane oznaczeniami GTU.

Wskazanie daty przy uldze na złe długi

W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT („ulga na złe długi”) wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.

Powyższa zmiana ma obowiązywać począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.

Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”

Ewidencja JPK zawiera obecnie jedno oznaczenie „WSTO_EE” dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Warto przy tym dodać, że zgodnie z przepisem przejściowym oznaczenie „EE” powinno być stosowane w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

Nowe oznaczenie „IED”

Wprowadzone zostanie również nowe oznaczenie „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca), którym to należy oznaczać dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

   

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.