Menu
Anna Kolisz, Ambasador Dobrego Stylu

Anna Kolisz, Ambasadorka Dobrego Stylu


Moda przemija, styl pozostaje

– Własny styl kształtuje się najmocniej w okresie młodości, gdy zaczynamy odkrywać nasze walory i potrzeby. Oczy­wiście z biegiem lat dokonujemy różnych modyfikacji, ale kanony wypracowane w młodzieńczych latach pozostają – mówi Anna Kolisz, założycielka firmy ANKOL.

Czym jest dobry styl?

Dobry styl można definiować na wielu poziomach, np. w odniesieniu do rzeczy materialnych czy wizerunku, ale też zachowania i aktywności życiowych. Ten termin jest bar­dzo pojemny. Jest wiele synonimów tego wyrażenia: klasa, wysoka kultura, elegancja, fason, wysoki poziom, sposób lub styl bycia i wiele innych. Dobry styl to spójność pomię­dzy tym, kim jesteśmy i tym, jak wyglądamy. Pomiędzy sy­tuacją, w której się znajdujemy, a naszym zachowaniem. Pomiędzy możliwościami a wyborami. Prezentować dobry styl to elegancko wyglądać, zachowywać się z klasą, a tak­że przejawiać wysoką kulturę osobistą.

Kogo uważa pani za ikonę dobrego stylu?

Własny styl kształtuje się najmocniej w okresie młodości, gdy zaczynamy odkrywać nasze walory i potrzeby. Oczywi­ście z biegiem lat dokonujemy różnych modyfikacji, ale ka­nony wypracowane w młodzieńczych latach pozostają. Jak mawiała moja ulubiona Coco Chanel, „moda przemija, styl pozostaje”. A ikonami piękna i stylu moich młodzieńczych lat były Audrey Hepburn i Jacqueline Kennedy. Moja garderoba bardzo lubi ubrania skrojone na miarę tych pięknych kobiet.

Jak kształtował się pani styl?

Osobą, która pokazywała mi, jak należy się zachowywać w różnych sytuacjach, była moja mama. To ona była dla mnie pierwszym wzorem zachowania, dobrych manier i wartości. Właśnie z domu rodzinnego wyniosłam umi­łowanie dla porządku, perfekcjonizmu i harmonii. W do­rosłym życiu obserwowałam, inspirowałam się i uczyłam dobrego stylu od pięknych i mądrych kobiet i mężczyzn, uczestnicząc w biznesowych i towarzyskich spotkaniach, galach czy konferencjach. Teraz sama staram się inspiro­wać i zachęcam innych do dbania o swój wizerunek.

Czy w biznesie jest miejsce na dobry styl?

Tak, oczywiście! Dobry styl w biznesie to wysoka jakość produktów i usług, dobra marka czy fachowa, profesjo­nalna obsługa. Największy wpływ na odniesienie sukcesu w biznesie mają takie czynniki, jak własny styl zarządzania, kultura organizacyjna firmy czy zasady i procedury postę­powania. Coraz większe znaczenie przypisuje się kreacji własnego wizerunku, a także wizerunku produktu, marki czy pracowników spójnego z wartościami firmy. Coraz po­wszechniejsze staje się więc wdrażanie w firmach polityk zarządzania, kodeksów etyki, katalogów wartości czy dress code’u. To właśnie pierwsze wrażenie, zarówno wizualne, jak i emocjonalne, koduje w naszych mózgach przekona­nia, które wpływają na nasze wybory w biznesie. Warto za­tem zwrócić uwagę na dobry styl w biznesie.

Jaki jest pani osobisty styl w życiu i w biznesie?

Mój osobisty styl przejawia się w sposobie, jakości i po­ziomie życia, kształtuje się poprzez świadomość, a wyni­ka z wartości i przekonań. Przywiązuję dużą wagę do wy­glądu, zdrowego stylu życia, dbam o swoje ciało i jego kondycję. Mam zasadę, że nie trzeba mieć garderoby pełnej ubrań, by wyglądać oryginalnie i z klasą, ale nale­ży posiadać takie rzeczy, które pasują. Trzeba wiedzieć, co założyć, by ubiór korespondował zarówno z naszą osobowością, jak i z okazją, na którą jest zakładany. Jestem kobietą aktywną biznesowo, ale znajduje także czas na swoje pasje; podróżuję, kocham ogrody i kwia­ty, kolekcjonuję porcelanę i gobeliny. Natomiast osobisty styl w biznesie przejawia się w jakości, kompetencjach i standardach.

Na co powinny zwrócić uwagę młode osoby, aby wyróżniać się dobrym stylem?

Młodość to piękny okres, nacechowany odwagą, spon­tanicznością, chłonnością i otwartą głową – to są cenne elementy, które trzeba wykorzystać. Ważne jest zdefiniowa­nie swoich potrzeb, wyznaczenie celów, określenie warto­ści, na których chce się budować swój wizerunek i karierę zawodową. Warto zacząć od poznania kanonów dobrego stylu, gdyż te nie przemijają i stanowią ramy, które ułatwiają poruszanie się w wymagającym świecie biznesu. To dro­gowskazy, dzięki którym buduje się opinię o osobie, a tak­że zdobywa się zaufanie i przychylność innych. Dobrego stylu można i trzeba się nauczyć. Przemawiają do mnie te słowa Coco Chanel: „Może się zdarzyć, że urodziłeś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żeby nie przeszkadzać im wyrosnąć”.


O sobie

Prezes i dyrektor zarządzająca spółki ANKOL specjalizującej się w obrocie specjalnymi wyrobami dla sektora lotniczego w kraju i za granicą. W sposób twórczy i nowatorski realizuje przedsięwzięcia biznesowe w zakresie kontraktów międzyna­rodowych. Dba o dynamiczny rozwój, pozycję i reputację ANKOL. Zarządza zgodnie z maksymą „przez jakość do celu”, wykorzystując nowoczesne podejście do biznesu i właściwe przywództwo. Jest laureatką wielu nagród za osiągnięcia biz­nesowe. Jako jedyna Polka została uhonorowana Medalem Królowej Wiktorii i Międzynarodową Nagrodą Sokrates przez EBA z Oxfordu za wybitne osiągnięcia, propagowanie wartości, odwagi i determinacji w dążeniu do celu oraz wyczucie w biznesie. Wyróżniona przez stowarzyszenie WORLDCOB z USA nagroda­mi Excellence in Business Management, Excellence in Business Leadership. W 2019 roku została laureatką takich wyróżnień, jak Człowiek Sukcesu, Ty­grys Biznesu, a także Perła Honorowa – za krzewienie wartości społecznych i Medal „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” – za zasługi dla środowiska lokalnego. W swojej działalności wychodzi poza sferę bizne­su, angażując się w projekty na rzecz samorealizacji i rozwoju zawodowe­go kobiet, jak również szereg działań prospołecznych. Jest Ambasadorem Biznesu organizacji EBA w Polsce oraz posiada Tytuł Honorowy Profesor Acadec Union z Oksfordu. Ponadto w środowisku lokalnym jest Ambasa­dorką Przedsiębiorczości Kobiet. Współautorka książek i poradników biz­nesowych. Zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym postępuje zgodnie z zasadą „podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za tobą”.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.