Menu
Znaczny wzrost kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych przeprowadzanych przez organy skarbowe

Znaczny wzrost kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych przeprowadzanych przez organy skarbowe

Dane statystyczne wskazują na zwiększającą się aktywność organów podatkowych w zakresie przeprowadzania kontroli. Jednocześnie mamy do czynienia z bezprecedensową liczbą zmian w przepisach podatkowych co przyczynia się do nieustannego zwiększania ryzyka dokonania nieprawidłowego rozliczenia.  

Ministerstwo Finansów podało, iż w 2022 roku:

  • o ponad 14% wzrosła rok do roku liczba wszczętych kontroli celno-skarbowych, oraz
  • o ponad 16% wzrosła rok do roku liczba wszczętych kontroli podatkowych.

Wzrost liczby wszczętych kontroli wynika w dużej mierze z powrotu urzędników skarbowych do pracy stacjonarnej.

Co istotne liczba kontroli z roku na rok najprawdopodobniej będzie rosła. Wskazują na to liczne zmiany legislacyjne, które zwiększają uprawnienia organów podatkowych oraz zapewniają im coraz to nowe narzędzia kontroli.

Wśród wyżej wskazanych uprawnień organów wymienić należy m.in.:

  • możliwość przeprowadzenia nabycia sprawdzającego,
  • zwiększenie uprawnień odnoszących się do uzyskania dostępu do danych rachunków bankowych podatników.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na możliwość wystąpienia u podatników nieprawidłowości, które mogą zostać zidentyfikowane w toku kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe jest tempo oraz ilość zmian legislacyjnych w obszarze prawa podatkowego.

Co istotne, czynnikiem ryzyka może być również zmiana praktyki podejścia organów podatkowych w konkretnych sytuacjach, która nie jest podyktowana żadnymi zmianami legislacyjnymi.

Z udostępnionych statystyk wynika, iż ponad 90% kontroli celno-skarbowych oraz podatkowych kończy się w sposób „pozytywny” tj. wykazaniem uszczuplenia w podatkach, a tym samym ustaleniem po stronie podatników należności do zapłaty.

Nie można również zapomnieć o ewentualnej odpowiedzialności karnej-skarbowej przewidzianej za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

Mając na uwadze zwiększoną aktywność organów podatkowych w obszarze przeprowadzania kontroli, oferujemy wsparcie w obszarze przeprowadzenia audytu podatkowego.

Przedmiotowy audyt polega na przeglądzie stosowanej w podmiocie metodologii dotyczącej prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, raport z audytu może mieć istotny wpływ na zminimalizowanie ryzyka w zakresie wykrycia błędów przez organy podatkowe, a w konsekwencji określenia zobowiązania podatkowego i sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

Audyt podatkowy daje Klientowi cenny czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.

Skontaktuj się z nami:

Jolanta Nowicka

Dyrektor Departamentu ds. Doradztwa Podatkowego

telefon +48 607 602 330

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.