Menu
Polska Spółka Holdingowa w interpretacjach indywidualnych – wątpliwości rozwiane na korzyść podatnika?

Opodatkowanie Polskiej Spółki Holdingowej

Polska Spółka Holdingowa w interpretacjach indywidualnych – wątpliwości rozwiane na korzyść podatnika? Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję Polskiej Spółki Holdingowej. Regulacja jest skierowana do polskich spółek holdingowych, które posiadają krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Polska Spółka Holdingowa jest alternatywą dla podatkowej grupy kapitałowej oraz zwolnień w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji.

Regulacja w obecnym kształcie opiera się na dwóch filarach:

1) zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 95% dywidendy wypłacanej spółce holdingowej przez spółkę zależną oraz

2) pełnym zwolnieniu z tego podatku zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych.

Pozostała część dywidendy (5%) nie jest obecnie objęta zwolnieniem wynikającym z dyrektywy Rady 2011/96/UE, przez co podlega opodatkowaniu CIT w Polsce na zasadach ogólnych według stawki 19%.

Wymogi ustawowe utworzenia Polskiej Spółki Holdingowej

Głównym warunkiem utworzenia Polskiej Spółki Holdingowej jest posiadanie na podstawie tytułu własności przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez okres minimum roku. Co więcej, spółka holdingowa nie może korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o CIT oraz musi prowadzić „rzeczywistą działalność” w rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Ustawodawca przewidział również ograniczenia co do udziałowców/ akcjonariuszy spółki holdingowej. Udziałów/ akcji w Polskiej Spółki Holdingowej nie może bowiem posiadać pośrednio lub bezpośrednio udziałowiec mający siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową albo w kraju, z którym Polska albo Unia Europejska nie podpisały umowy stanowiącej podstawę do wymiany informacji podatkowych. Szereg wymogów ustanowiono również w odniesieniu do spółki zależnej Polskiej Spółki Holdingowej. Wśród nich wymienia się m.in. wymóg braku posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki czy niekorzystania ze zwolnień podatkowych.

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika

Przepisy regulujące Polską Spółkę Holdingową nasuwają pewne wątpliwości interpretacyjne, m.in. w zakresie możliwości skorzystania z instytucji Polskiej Spółki Holdingowej w razie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania dywidend w latach poprzedzających. Kształtuje się jednak pozytywna linia interpretacyjna potwierdzająca, że korzystanie w latach wcześniejszych (przed 1 stycznia 2022 r.) ze zwolnienia dywidendowego nie przekreśla obecnie możliwości skorzystania z nowej preferencji dla spółek holdingowych (np. interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.164.2022.3.AR). Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy „korzystanie” ze zwolnienia powinno być badane w odniesieniu do jednego roku podatkowego, w którym dochodzi do sprzedaży udziałów spółki zależnej, czy też należy sprawdzać, czy podatnik kiedykolwiek po 1 stycznia 2022 r. zastosował zwolnienie.

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1- 2.4010.88.2022.1.BD), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził z kolei, że warunek braku korzystania ze zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o CIT, odnosi się do przychodów z dywidend otrzymanych przez Polską Spółkę Holdingową, a nie dywidend wypłaconych na rzecz akcjonariusza/udziałowca. W związku z tym, warunek nie korzystania ze zwolnienia dywidendowego dotyczy spółki holdingowej, a nie jej wspólników. Co więcej, nawiązując do treści interpretacji indywidualnych z dnia 1 lipca 2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.228.2022.1.DP) oraz 31 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.115.2022.2.DP) organ uznał, że stosowanie przez spółkę holdingową zwolnień do dochodów z dywidend i odpłatnego zbycia akcji (udziałów) nie musi odnosić się do wszystkich spółek zależnych, spełniających przesłanki „krajowej spółki zależnej”. Może bowiem mieć zastosowanie jedynie do wybranych podmiotów zależnych. Tym samym podatnik, przy założeniu spełnienia przez niego wymogów dotyczących uzyskania statusu Polskiej Spółki Holdingowej, może wybrać względem których swoich spółek zależnych będzie stosował zwolnienia przewidziane w regulacji, a względem których nie. Należy jednak każdorazowo rozpatrywać, czy w ramach konkretnej wypłaty dywidendy podmiot otrzymujący dywidendę spełnia przesłanki spółki holdingowej oraz czy równocześnie podmiot wypłacający dywidendę spełnia przesłanki spółki zależnej (np. interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.163.2022.2.IZ). Warto przy tym jednak pamiętać, że utrata prawa do korzystania z preferencji wynikających z instytucji Polskiej Spółki Holdingowej nie przesądza o braku możliwości zastosowania regulacji ogólnych, przewidzianych w ustawie o CIT.

Wątpliwości co do zastosowania przedmiotowej regulacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiał również w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD). W wydanym piśmie wskazał, że niemożliwym jest skorzystanie z instytucji Polskiej Spółki Holdingowej w przypadku, gdy udziały w spółce zależnej zostaną zbyte przed upływem 1 roku ich posiadania, nawet jeśli po zbyciu udziałów spółka nadal będzie w posiadaniu co najmniej 10% udziałów spółki zależnej, spełniając tym samym warunek ich posiadania przez 1 rok po ich zbyciu. W związku z powyższym, dochód ze sprzedaży udziałów/akcji w spółce zależnej może korzystać ze zwolnienia, o ile zbycia dokonuje spółka spełniająca wymogi Polskiej Spółki Holdingowej, a przedmiotem zbycia są udziały (akcje) w spółce zależnej (krajowej lub zagranicznej). Istotnym jest przy tym, że wymogi te nie mogą zostać spełnione po dniu realizacji transakcji.

Rozstrzygnięcie rozwiewające wątpliwości podatników, choć z ich punktu widzenia niekorzystne, organ zaprezentował w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.61.2022.1.IZ). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał bowiem, że brak możliwości pozyskania dokładnych informacji na temat pośrednich udziałowców (akcjonariuszy) uniemożliwia uzyskanie statusu Polskiej Spółki Holdingowej. W takich okolicznościach nie sposób bowiem wykluczyć, że pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki są również podmioty mające siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego. Biorąc pod uwagę treść rozstrzygnięcia, powyższe podejście wynika z chęci skierowania omawianej regulacji do grup kapitałowych o prostej strukturze organizacyjnej. 

Korzystna zmiana przepisów

W dniu 20 czerwca 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad zmianami m.in. w zakresie przepisów dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej. Doprecyzowanie i udoskonalenie regulacji ma na celu dostosowanie przepisów dla większego kręgu przedsiębiorców, m.in. poprzez:

  • przyznanie prawa do korzystania przez Polskąj Spółkę Holdingową ze zwolnienia z opodatkowania dywidend, które wynika z Dyrektywy Rady 2011/96/UE,
  • umożliwienie, by w ramach Polskiej Spółki Holdingowej krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla tzw. Polskiej Strefy Inwestycji lub specjalnej strefy ekonomicznej,
  • wprowadzenie pełnego zwolnienia z dywidend wobec aktualnych 95%.
Podsumowanie

Instytucja Polskiej Spółki Holdingowej to ciekawa alternatywa dla inwestorów, zainteresowanych lokatą kapitału w Polsce. Biorąc pod uwagę wydane dotychczas korzystne interpretacje organów podatkowych oraz zapowiadane zmiany w regulacji funkcjonowania Polskiej Spółki Holdingowej, utworzenie holdingu jest godne rozważenia.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
Doradca Podatkowy nr 10458
telefon 692 464 706
dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.