Menu
PKF Tax Alert: wyrok TSUE dotyczący odliczenia podatku naliczonego

Wyrok TSUE dotyczący odliczenia podatku naliczonego

18 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-895/19 dotyczący przepisów ustawy o VAT prowadzących do wykazywania podatku należnego i naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. Trybunał orzekł, że regulacja ta jest sprzeczna z przepisami dyrektywy VAT.

Zgodnie z obowiązującym art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT   prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) (chodzi o WNT) – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem, że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Zarazem art. 86 ust. 10i. ustawy o VAT w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Skutkiem takich regulacji była sytuacja, kiedy w przypadku nierozliczenia WNT w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik musiał rozliczyć podatek należny poprzez skorygowanie historycznej deklaracji. Natomiast podatek naliczony mógł być rozliczony dopiero w deklaracji bieżącej. Korekta historycznej deklaracji bez możliwości odliczenia w niej podatku naliczonego prowadziła do konieczności uiszczenia odsetek, które nie powstałyby, gdyby w tym samym okresie można by odliczyć podatek naliczony. 

Trybunał stwierdził, że tego rodzaju regulacja jest sprzeczna z Dyrektywą VAT. Wskazał on, że „Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”.

Należy także zauważyć, że w projektowanym pakiecie nowelizacji ustawy o VAT znanym jako SLIM VAT 2 przewidziano zniesienie analogicznej regulacji dotyczącej importu usług. Ministerstwo Finansów już zapowiedziało zmianę przepisów także w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wyrok wywołuje skutki nie tylko w stosunku do przyszłych, ale także przeszłych rozliczeń. Oznacza to, że może on stanowić podstawę do odzyskania nienależnie uiszczonych odsetek w związku z późniejszym rozliczeniem WNT. Zarazem warto zauważyć, że rozpatrywane przepisy były przedmiotem wielu sporów z organami podatkowymi.

Wyrok TSUE otworzył drogę do wznowienia tych postępowań. Biorąc od tego dnia zaczęły biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz na złożenie wniosków o nadpłatę celem otrzymania pełnego oprocentowania tj. oprocentowania za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE to jest do 9 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220


telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Edyta Duczyńska

Edyta Duczyńska
Menedżer Zarządzający
Departament Doradztwa Podatkowego
Region Centrum
Doradca Podatkowy nr 2124
telefon 603 477 470
edyta.duczynska@pkfpolska.pl

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.