Menu
Harmonia kobiecości

Harmonia kobiecości

– Od początku mojej pracy jako coach stosowałam podejście holistyczne. Z doświad­czenia wiem, że tylko ono daje trwałą zmianę i upragnione rezultaty. Soul Coaching® łączy w sobie wszystko to, z czego korzystałam w swoim rozwoju i co sprawiło, że jestem w miejscu, o którym marzyłam. Pragnąc dla klientek i siebie jeszcze więcej lekkości w życiu i pracy, zdecydowałam się zostać Soul Coachem – mówi Katarzyna Wnękowska – założycielka Kataliza Coaching.

Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK

Od grudnia 2020 roku jest pani Certy­fikowanym Soul Coachem. Co sprawiło, że zdecydowała się pani na tę metodę coachingu? Soul brzmi tak tajemniczo…

Moja historia z Soul Coachin­giem® rozpoczęła się w styczniu 2020 roku. Wtedy zaczęłam pracować w procesie indywidualnym z mentor­ką nad rozwojem mojej firmy. Ku mo­jemu zaskoczeniu, odpowiedzi na ty­powo biznesowe pytania, rozwiązania i strategie pojawiały się podczas sesji soul coachingowych. Od dłuższego czasu wiedziałam, że wszystkie odpo­wiedzi są we mnie. Jednak nie zawsze jest tak prosto do nich dotrzeć i ujrzeć je w świetle dziennym. Podczas nie­zwykle głębokiego procesu odkrywa­łam kolejne przekonania, konstrukty myślowe i z lekkością je przeformu­łowywałam, a co najważniejsze – czu­łam całą sobą ich prawdę i autentycz­ność. Dzięki temu od razu wdrażałam je w życie i z przekonaniem realizo­wałam zaplanowane kroki biznesowe. Zbiegło się to z początkiem pandemii COVID-19.

Mimo wszechobecnego zastoju gospodarczego zrealizowałam dwie edycje programu grupowego dla ko­biet pt. „Odkryj swoją wyjątkową siłę” i z łatwością pozyskałam klientki na procesy indywidualne. Zanotowałam znaczny wzrost przychodu i czułam, że odniosłam sukces. Zaczęłam sto­sować wybrane narzędzia wizualiza­cjo-medytacje i zobaczyłam, jak dzięki nim klientki osiągają lepsze i szybsze efekty. Zapragnęłam pracować meto­dą Soul Coachingu®.

Od początku mojej pracy jako co­ach stosowałam podejście holistycz­ne. Z doświadczenia wiem, że tylko ono daje trwałą zmianę i upragnione rezultaty. Soul Coaching® łączy w so­bie wszystko to, z czego korzystałam w swoim rozwoju i co sprawiło, że je­stem w miejscu, o którym marzyłam. Pragnąc dla klientek i siebie jeszcze więcej lekkości w życiu i pracy, zdecy­dowałam się zostać Soul Coachem. Dzięki soulcoachningowym proce­som rozwoju oraz certyfikacji odkry­łam połączenie z moim wewnętrznym Centrum, wewnętrzną mądrością. Daje mi to poczucie wewnętrznego spokoju, błogostanu, obfitości i bez­pieczeństwa. Dlatego z pełną odpo­wiedzialnością i wiarą w skuteczność tej metody polecam ją wszystkim Pa­niom, które skarżą się na problem ciągłego zabiegania i braku czasu dla Siebie.

Katarzyna Wnękowska

Katarzyna Wnękowska

Jest pani osobą spełnioną. Czy zawsze tak było?

Oczywiście, że nie. Właśnie dla­tego zaczęłam poszukiwać skutecz­nej drogi do spełnienia. I już wiem, że wszystko jest w nas. Wszystkie na­sze ograniczające przekonania, nie­wspierające konstrukty myślowe, po­wielane negatywne wzorce odbierają nam prawdziwe poczucie spełnienia i szczęścia. Często nawet odbierają nam wiarę, że to w ogóle jest możliwe. Poddając się zwątpieniu, same zamy­kamy się w złotej klatce. Pozornie ma­my wszystko, a jednak czegoś do peł­ni szczęścia nam brakuje. Dzięki Soul Coachingowi® zyskujemy dostęp do swojej podświadomości, wewnętrz­nej mądrości i z lekkością zmieniamy, przeformułowujemy swoje ogranicze­nia, z większą łatwością realizujemy swoje potrzeby, pragnienia, marzenia. Cudownie jest doświadczać przemia­ny Klientki, która pozbywa się skrę­powania i respektując również swoje potrzeby, zaczyna doświadczać PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI.

Kiedy uznała pani, że chce żyć na swoich zasadach? Kto był dla pani wsparciem, od kogo pani czerpała inspirację? Czy warto było podjąć tę życiową decyzję?

Od razu powiem, że warto było za­cząć żyć na własnych zasadach. Nie było to jednak takie proste. Kiedy po­czułam, że praca w korporacji to nie moja droga, zaczęłam się zastana­wiać, co mogę robić. Wiedziałam jed­no – chciałam się rozwijać i czuć sens wykonywanej pracy, chciałam, by to, co robię, dawało wartość innym, by pomagało im sięgnąć po lepsze ży­cie. Długo nosiłam się z tymi myśla­mi. Zastanawiałam się, badałam sie­bie – na ile naprawdę chcę tych zmian. Dodam, że nigdy nie miałam myśli przewodniej – kim chcę być, nie by­łam uzdolnioną jednostką, nie miałam pasji.

Zaczęłam szukać głębiej, brałam udział w różnych rozwojowych konfe­rencjach, szkoleniach i kiedy natknę­łam się na coaching, poczułam, że to jest właśnie TO, co chcę robić. Pozo­stając nadal w korporacji, zaczęłam się intensywnie uczyć i inwestować w nowe umiejętności. Odkrycie życio­wej misji bardzo pomogło mi skon­centrować się na sprawach dla mnie ważnych i ukierunkowało moje działa­nia. Efektywna praca z coachem do­tycząca przeformułowania ogranicza­jącego mnie wówczas przekonania, że na coachingu nie da się zarabiać, pozwoliła mi doświadczyć niebywałej synchronizacji. Wzięłam udział w kur­sie, który nauczył mnie prosperowania jako coach. Zaczęłam bardzo świa­domie budować swój biznes i krok po kroku kreowałam markę osobistą.

Inspiracją byli i nadal są dla mnie moi mentorzy, nauczyciele. Ucząc się od nich, pokonując swoje ogra­niczenia, wypracowałam swój wła­sny styl biznesowy i jestem, jak każ­da z nas, WYJĄTKOWA. Dlatego też napisałam książkę „Jesteś Wyjątko­wa – Uwierz w to!” i serdecznie za­praszam do jej przeczytania Panie, dla których ważne jest odkrycie sie­bie na nowo i odzyskanie prawdziwej WOLNOŚCI.

Pracuje pani z właścicielkami firm – kobietami, które odnoszą sukcesy, ale często odbywa się to kosztem życia prywatnego. Nie mają czasu dla sie­bie, są zmęczone i nierzadko popadają w depresję. Czy i jak jest pani w stanie im pomóc? Czy trzeba mieć jakieś pre­dyspozycje, by skorzystać z coachingu?

Nie trzeba mieć predyspozycji. Wystarczy autentyczna chęć zmia­ny i gotowość do zaangażowania się w działania na jej rzecz. I wtedy jak najbardziej pomagam w odzyskaniu wolności i czasu dla siebie. Pomagam odnaleźć wyjątkową drogę do spokoju w życiu i pracy. Każdy z nas ma inną definicję wolności, spokoju, miłości. Pomagam odszyfrować definicje tych wartości i realizować je tak, aby wy­brzmiewały w życiu. Kiedy realizujemy swoje wartości, czujemy się spełnio­ne, usatysfakcjonowane i szczęśliwe. A w życiu przecież o to chodzi, aby by­ło lekko, łatwo i przyjemnie.

Jest pani autorką 28-dniowego pro­gramu Soul Coachingu „Aktywuj swoje źródło spełnienia i wyfruń ze złotej klat­ki”. Co wyróżnia ten program spośród innych dostępnych na rynku?

28-dniowy Program Soul Co­aching® to transformacyjna ducho­wa podróż podzielona na cztery ty­godniowe etapy. Każdy tydzień jest poświęcony jednemu żywiołowi: Po­wietrzu, Wodzie, Ogniu i Ziemi, po­nieważ nasze wspomnienia, przeko­nania i emocje są w jakiś tajemniczy i organiczny sposób powiązane z ży­wiołami natury. Uruchomienie żywio­łów wewnątrz nas aktywuje kwadranty naszej duszy. Indyjskie przysłowie gło­si, że każdy z nas jest domem z czte­rema pokojami: mentalnym, emocjo­nalnym, fizycznym i duchowym. Jeśli codziennie nie odwiedzimy każdego z nich, nie jesteśmy całością. Żywioły są tu pełnymi mocy narzędziami, któ­re umożliwiają nam wejście do każde­go z tych pokoi. 28-dniowy program grupowy Soul Coaching® otwiera drzwi do źródła spełnienia. Pomaga usłyszeć głos wewnętrznej mądrości i zdjąć gorset przekonań, aby z lekko­ścią zrealizować pragnienia i marze­nia. Umożliwia uczciwe i szczere spoj­rzenie na swoje życie, stawienie czo­ła obawom, uwolnienie negatywnych wzorców, obudzenie motywacji oraz odważne i radosne realizowanie krok po kroku planu, który daje poczucie spełnienia. To nie jest klasyczny roz­wojowy program online. Jego celem jest połączenie życia zewnętrznego z wewnętrznym. Pomoże on usunąć mentalny, emocjonalny, duchowy i fi­zyczny bałagan tak, by usłyszeć pod­powiedzi płynące z własnego wnętrza. Ułatwia również aktywowanie źródła spełnienia.

Coaching skupia się na osiągnięciu celu czy marzenia, co z kolei różni się od terapii, której intencją jest emocjo­nalne uzdrowienie. Soul Coaching® różni się zarówno od terapii, jak i kla­sycznego coachingu, gdyż jego głów­nym celem jest usunięcie emocjonal­nego i mentalnego bałaganu po to, by z łatwością połączyć się z naturalną mądrością naszego serca. Chciałabym tu zaprosić wszystkie zainteresowane panie na drugą edycję programu, któ­ry startuje 14 października bieżącego roku. W pierwszej wzięło udział po­nad 40 uczestniczek. Zachęcam po­dwójnie, bo nadal trwa PROMOCJA! Można w atrakcyjnej cenie zainwe­stować w swój mentalny rozwój i we­wnętrzną transformację.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdziecie państwo na naszej stro­nie https://katalizacoaching.pl/sklep/soul-coaching

Co wyróżnia pani biznes spośród innych w branży?

Działanie w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami. Dzięki te­mu jestem spójna, naturalna i au­tentyczna. Swoją pozytywną energią przyciągam Klientki z całego świata. Dzieląc się doświadczeniem i praw­dziwą historią otwieram serca Kobiet na spełnienie.

Jest pani uznanym coachem. Co świad­czy o byciu dobrym w tej profesji? Na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę przy wyborze coacha?

O byciu dobrym coachem świad­czą klienci. Od początku kreowania firmy dbałam o referencje od swoich klientek. Dzięki temu mam ich setki. Wszystkie są dostępne na mojej stronie internetowej oraz w social mediach. Często je tam publikuję, ponieważ są dla mnie ważne. Potwierdzają sukce­sy moich klientek oraz moją skutecz­ność i wiarygodność. Jestem wdzięcz­na swoim klientkom za każde słowo napisane na temat naszej współpra­cy. Zapraszam do mojej przestrzeni: Fanpage na FB – Kataliza Coaching by Katarzyna Wnękowska, LinkedIn – Katarzyna Wnękowska, Instagram – katarzynawnekowskacoach.

Co do samego wyboru coacha… Proponuję szukać rozwiązań skro­jonych na miarę i zwracać uwagę na referencje, certyfikaty, dyplomy ukoń­czonej szkoły coachingu oraz liczbę godzin przepracowanych z klienta­mi, bo to świadczy o doświadczeniu. Należy także sprawdzać, czy coach re­gularnie korzysta z superwizji i pod­daje swoją pracę oraz warsztat ocenie. Warto również spytać, czy dany spe­cjalista sam korzysta z coachingu.

Jest pani wyróżniona wieloma nagro­dami. Które z nich są dla pani najważniejsze?

Każda z nich jest dla mnie waż­na. Każdą otrzymałam w innym mo­mencie życia i za różne osiągnięcia. W 2019 roku otrzymałam tytuł Am­basadorki Akademii Dobrego Stylu za wyjątkową, pełną pasji osobowość, propagowanie dobrego stylu w kre­owaniu swojego wizerunku i prowa­dzeniu biznesu oraz tytuł Kobiety Charyzmatycznej w kategorii Kobieta kreatywna, Kobieta społeczna. W ro­ku 2020 zostałam wyróżniona certyfi­katem w rankingu polskich przedsię­biorców i uzyskałam tytuł „Twarz biz­nesu polskiej gospodarki” za aktywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym oraz podnoszenie standardów pol­skiego biznesu. Wszystkie te wyróż­nienia bardzo mnie cieszą. Momenty ich otrzymania były dla mnie chwila­mi celebracji, ukoronowania efektów pracy, w którą angażuję się z pasją.

Czy aktualna związana z pandemią sy­tuacja na świecie zmieniła podejście klientów do coachingu? Czy jako trene­rzy biznesu macie więcej pracy?

Absolutnie tak! Ludzie są coraz bardziej zapracowani, żyją stacjonar­nie, w świecie online, czują się odizo­lowani i samotni. Odnotowuję wzrost zainteresowania moją propozycją współpracy dla kobiet.

Obecny czas sprzyja życiu przy te­lefonie i komputerze. Bez wątpienia narzędzia te są ogromnym ułatwie­niem, a jednak takie życie nie sprzy­ja nawiązywaniu prawdziwych, oso­bistych relacji z drugim człowiekiem. Nie sprzyja również ruchowi fizycz­nemu. Moje programy indywidual­ne i grupowe pomagają wypracować równowagę życiową, wewnętrzną har­monię, która polega m.in. na byciu so­bą w „realu” i online, na dbaniu o kon­dycję zdrowotną i fizyczną. Nie da się jej wytrenować, siedząc przed kompu­terem, telewizorem czy przy telefonie. Trzeba podjąć określone, celowe dzia­łania. Mój coaching i mentoring kła­dzie nacisk m.in. na te zadania.

Zapraszam do przeczytania mojej książki pt. „Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!”, w której dzielę się również mo­ją drogą do przemiany i osiągnię­cia lepszego, bardziej komfortowe­go życia. Od dziesięciu lat korzystam z rozwoju nie tylko merytorycznego, branżowego, biznesowego, ale także mentalnego, fizycznego, emocjonal­nego i duchowego. Przyciągam ludzi swoją energią, empatią, radością oraz autentycznością. Robię to naturalnie i z lekkością.

Co sądzi pani o organizacjach skupiają­cych przedsiębiorców? Co mogą wnieść w nasz biznes i czy należy pani do któ­rejś z nich?

Organizacje skupiające przedsię­biorców są bardzo potrzebne do in­tegracji środowiska ludzi biznesu, do wymiany opinii, wspierania się we wzajemnym wysiłku oraz kreowaniu rzeczywistości. Jak mówi porzekadło – duży może więcej. Poznając się na różnych wydarzeniach, galach, któ­re organizuje m.in. Klub Integracji Europejskiej czy Why Story, łatwiej jest budować relacje i zaufanie wśród kontrahentów.

Jak lubi pani wypoczywać?

Wypoczywać lubię różnie. To za­leży, o jakim wypoczynku mówimy. Dbam o swoją równowagę i dystans do codzienności, trzy razy w tygo­dniu ćwiczę w klubie fitness dla kobiet. Chodzę na spacery i uwielbiam spo­tkania z przyjaciółkami w kawiarniach, przy wspólnym biesiadowaniu. Wa­kacje spędzam z rodziną, ukochanym mężem i dwójką nastolatków. Chociaż już w tym roku syn miał swoje plany i pierwszy raz pojechaliśmy we troje. Co do rozrywki, to uwielbiam oglądać komedie i wręcz kocham Louisa de Funès i wszystkie jego filmy. Już trzy lata temu zasmakowałam w kuchni wegetariańskiej. Uwielbiam warzywa w różnej postaci, jednak najbardziej smakują mi, gdy są pieczone lub krót­ko duszone.

Odbierz swój Upominek ode mnie!

Zeskanuj Kod QR i ciesz się prezentem.

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.