Menu

Ulgi inwestycyjne w Polskim Ładzie

Z początkiem roku w ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg ulg inwestycyjnych, których celem jest zachęcenie do podejmowania inwestycji na terenie Polski. Wśród najatrakcyjniejszych preferencji wymienia się m.in. ulgę na robotyzację, ulgę na prototyp oraz ulgę na ekspansję.

Ulga na prototyp

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy CIT i PIT mogą skorzystać z tzw. ulgi na prototyp, która jest skierowana do podatników podejmujących się produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek.

Zgodnie z treścią ustawy, przez produkcję próbną nowego produktu należy rozumieć etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Jej celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. W tym kontekście niezwykle istotnym jest prawidłowe wydzielenie kosztów kwalifikowanych, rozliczanych w ramach przedmiotowej ulgi oraz ulgi B+R.

W przypadku podatników CIT, wartość odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć 30% poniesionych kosztów oraz równocześnie 10% dochodu osiągniętego z pozostałych źródeł przychodów. Odliczenie przysługuje również podatnikom PIT prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowanym według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Wysokość odliczenia w ich przypadku nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na ekspansję

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy CIT są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Do tego typu kosztów ustawodawca zaliczył m.in. koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych czy przygotowania dokumentacji do przystąpienia do przetargu.

Wysokość przysługującego odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu podatnika z przychodów innych niż zyski kapitałowe (w przypadku podatników CIT) albo dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnicy PIT), uzyskanego w roku podatkowym, w którym poniesiono przedmiotowe koszty. Maksymalna kwota odliczenia to 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zwiększenie przez podatnika w 2 kolejno następujących po sobie latach podatkowych wartości sprzedaży przedmiotowych produktów w stosunku do przychodów osiągniętych z tego tytułu na koniec roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów ukierunkowanych na zwiększenie ich sprzedaży lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych na żadnym rynku lub w danym kraju. Pod pojęciem produktów należy przy tym rozumieć produkty wytworzone przez podatnika, natomiast przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

Ulga na robotyzację

Kolejną ulgą, z której mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT, jak i PIT, jest ulga na robotyzację. Odnosi się do kosztów podatkowych na automatyzację oraz robotyzację działalności gospodarczej, poniesionych od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r. (dla celów PIT – w latach 2022-2026). Przedmiotowa ulga zakłada prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych, ujętych w katalogu zamkniętym, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (podatnicy CIT) albo kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnicy PIT).

Do przedmiotowych kosztów ustawodawca zaliczył m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego, dotyczącej robotów przemysłowych.

Warunki skorzystania z ulg podatkowych

Warunkiem do skorzystania z przedmiotowych ulg jest poniesienie wymienionych powyżej kosztów w roku podatkowym, za który podatnik planuje dokonać odliczenia. Odliczenia dokonywane są w zeznaniu rocznym. Ponadto, przedmiotowe koszty nie mogą zostać podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeżeli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podsumowanie

Polski ustawodawca przewidział szereg preferencji podatkowych dla inwestorów zainteresowanych podejmowaniem inwestycji na terenie Polski. Biorąc pod uwagę pewne punkty styczne występujące pomiędzy nowymi a istniejącymi preferencjami (np. ulga B+R), niezwykle istotnym jest stworzenie stosownej strategii oraz zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do skorzystania z rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia podatnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Agnieszka Chamera

Agnieszka Chamera
Partner
Doradca Podatkowy nr 10220
telefon 609 331 330
agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego
Doradca Podatkowy nr 10458
telefon 692 464 706
dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.