Menu
Technologia jutra – wkrótce w każdej gminie

Technologia jutra – wkrótce w każdej gminie

– Aplikacja wskaże miejsca ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozliczy koszty ich ładowania. Obsługiwać będzie także publiczny i prywatny sharing rowerowy, skuterów, samochodowy i pojazdów wodnych w wypożyczalniach. Dzięki temu również inwestorzy prywatni (np: osoby fizyczne lub hotele/pensjonaty) włączyć będą mogły swoje pojazdy do sieci sharingowych uzupełniając ofertę publiczną i podnosząc standard usług komu­nikacyjnych – mówi Wojciech Trawiński, Prezes Zarządu EKOPARK SA.

Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI

Wojciech Trawiński, Prezes Zarządu EKOPARK SA.

Wojciech Trawiński, Prezes Zarządu EKOPARK SA.

Prognozy ekonomiczne na rok 2022 są, delikatnie mówiąc, mocno zróżnicowa­ne. Skąd więc bierze się pański opty­mizm i proinwestycyjny entuzjazm?

Optymizm to podstawa rozwoju, pesymizm zaś to schron konserwa­tyzmu i stagnacji. Nie można być in­westorem pesymistą, bo to oznacza akceptację porażek. Oczywiście opty­mizm musi mieć profesjonalne pod­stawy, musi opierać się o dobre pro­dukty i kompetencje. Właśnie to jest siłą obecnego EKOPARKU. Posiada­my poszukiwane przez rynek produk­ty i technologie: Inteligentny Terminal Komunikacyjny ITK, magazyny ener­gii i prowadzony wspólnie z KEZO Centrum Badawczym Polskiej Aka­demii Nauk oraz strażakami z cfbt.pl program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii CBOiNT, który rusza pod koniec września…

A co z pandemią i czwartą falą? Czy nie obawia się pan, że wyhamuje wszel­kie inwestycje?

Pandemia i wszelkie obostrzenia to cios dla rynku jako całości. Mam nadzieję, że czwartej fali nie będzie, a jeśli… Cóż, kryzysy to potrze­ba bezpieczeństwa, w tym energe­tycznego, potrzeba autonomii. Jeśli świat jest niestabilny, ten, kto posia­da własną energię, pracować i spać może dużo spokojniej. Własna ener­gia to autonomia energetyczna. Nie jest ona możliwa bez dobrze zbilan­sowanych magazynów energii, czy to domowych, czy przemysłowych. Rząd już zapowiada, że od czwar­tej edycji programu Mój Prąd, czy­li od przyszłego roku, będą dopłaty do magazynów energii. Dopłaty ozna­czają koniunkturę…

Czyli magazyny energii to broń EKO­PARKU na ciężkie czasy?

Raczej strategicznie dobry wybór. Nie traktujemy magazynów jako pro­duktu kryzysowego, lecz jako jeden z podstawowych kierunków rozwo­ju firmy. Wraz z naszymi partnerami z grupy STAY-ON chcemy być liderem tego lukratywnego rynku w środkowej Europie. Nasze Inteligentne Termina­le Komunikacyjne ITK też są wypo­sażone w magazyny energii, a w ra­mach CBOiNT opracowujemy cały zbiór standardów i zaleceń do zasad konfiguracji, montażu, zabezpieczeń oraz technik gaszenia różnego rodza­ju magazynów energii. Takiej wiedzy i takich kompetencji na rynku pol­skim i państw ościennych nie ma nikt. Dzięki współpracy z CB PAN (jednym z najnowocześniejszych w Europie) oraz własnemu Centrum Badawczo­-Rozwojowemu, które w lipcu zostało oddane do użytku, mamy także uni­kalne zaplecze techniczne.

ITK – Inteligentny Terminal Komunika­cyjny – co to właściwie jest?

To także nasz sztandarowy pro­dukt. Wydzieliliśmy spółkę zależną Ekopark Operator, by przejęła sprze­daż i dystrybucję ITK. Sam Ekopark ma być kuźnią innowacyjnych tech­nologii. Inteligentny Terminal Komu­nikacyjny to właściwie bezobsługowy multipleks pełniący wiele funkcji, ko­rzystający z własnego zasilania OZE i autonomii energetycznej dzięki dedy­kowanemu magazynowi energii. Jest jednocześnie przystankiem komunika­cyjnym, punktem dostaw i odbiorów, bankomatem, foodomatem, punktem kontaktu administracyjnego, informa­cji turystycznej, miejscem ładowania pojazdów elektrycznych i lokalnym darmowym hot spotem. Ważna funk­cja ITK to solidna konstrukcja zapew­niająca bezpieczeństwo np. w przy­padku zderzenia z samochodem. Istotne jest też autonomiczne zasila­nie z fotoogniw i wiatraków, które nie tylko jest ekologiczne, ale i wiąże się z brakiem potrzeby podłączania się do sieci lub w przypadku podłączenia autonomii działania do 10 godzin. Ale ITK to coś znacznie więcej…

Jak to znacznie więcej?

Dla sprawnego funkcjonowania przestrzeni publicznej smart regionów niezbędna jest aplikacja łącząca wie­lość funkcji użytkowych umożliwiających poruszanie się i rozliczanie kosz­tów szeroko rozumianej komunikacji. Walory te posiada system Inteligentna Polska PIM będący niejako na wypo­sażeniu ITK.

PIM to wirtualny odpowiednik ITK, czyli aplikacyjny multipleks. Dzięki temu jedna aplikacja umożliwi rezerwację i rozliczenia płatności za miejsca parkingowe oraz bilety komu­nikacji w regionie (autobusy, mikro­busy, taksówki). Aplikacja pokazywać będzie online pojazdy komunikacji re­gionalnej wraz z czasami dojazdów do najbliższych przystanków, wskazu­jąc jednocześnie najkrótszą drogę do przystanku. Umożliwi to mieszkań­com i turystom sprawne poruszanie się po oraz prostą realizację płatności za usługi infrastrukturalne.

Aplikacja wskaże miejsca ładowa­nia pojazdów elektrycznych oraz rozli­czy koszty ich ładowania. Obsługiwać będzie także publiczny i prywatny sha­ring rowerowy, skuterów, samochodo­wy i pojazdów wodnych w wypoży­czalniach. Dzięki temu również inwe­storzy prywatni (np: osoby fizyczne lub hotele/pensjonaty) włączyć będą mogły swoje pojazdy do sieci sharin­gowych uzupełniając ofertę publiczną i podnosząc standard usług komuni­kacyjnych. Istotne jest, że umożliwi to prowadzenie usług sharingowych na terenie regionalnych lub międzymiej­skich smart stref i poruszanie się na tych samych zasadach.

Aplikacja: „Inteligentna Polska PIM” udostępniona zostanie nieod­płatnie samorządom i użytkownikom w gminach, gdzie powstaną ITK.

To właściwie aplikacja „wszystko w jednym”?

Dokładnie tak, barierą w rozwo­ju użytkowym smart rozwiązań jest liczba interfejsów. Każda aplikacja to inna grafika, inna nomenklatura użyt­kowa, konieczność ściągania, uczenia się jej pełnych możliwości. PIM to wszystko w jednym interfejsie, to wła­ściwie smart rewolucja.

  • System identyfikacji przystanków i pojazdów komunikacji wraz z wi­zualizacją czasu dojazdu do przy­stanku (w tym autobusy szkolne, autobusy, mikrobusy, taxi, pojazdy prywatne uczestników sieci okreso­wo oferujące możliwość przewozu).
  • System do rozliczania poboru prądu.
  • System rozliczania komunikacji publicznej i prywatnej.
  • System wykrywania wolnych miejsc postojowych i z gniazdami ładowania.
  • System identyfikacji obsługi technicznej.
  • E-urząd.
  • E-biblioteka.
  • E-szpital.
  • Uniwersalny System obsługi sha­ringu: rowerów, skuterów, samo­chodów, pojazdów wodnych.
  • Inteligentne przystanki – zarzą­dzanie funkcjami bezobsługowymi i ich rozliczanie (skan, ksero, napo­je itp.), monitoring przystanku.

Kiedy zobaczymy pierwsze ITK?

Właśnie rozpoczęliśmy produkcję. Pierwsze przystanki staną już w paź­dzierniku, będą miały autonomiczne oświetlenie, przycisk SOS, monito­ring, darmowe Wi-Fi, ładowarkę USB oraz ekrany z informacjami m.in. o pogodzie i położeniu autobusów. Oczywiście będą wyposażone w apli­kację PIM. Kolejne funkcje będzie można sukcesywnie dołączać.

A jak plany handlowe?

W tym roku koncentrujemy się na sprzedaży w Polsce, a od 2022 r. chce­my rozpocząć zagraniczną ekspansję, ponieważ takie same wydatki dla gmin w strefie euro są mniej obciążające niż dla naszych, więc potencjał komercja­lizacji jest większy. Kończą się waka­cje, więc we wrześniu spodziewamy się pierwszych zamówień od naszych sa­morządowców, wtedy właściwie ocenić będzie można głębokość rynku. Mamy już wstępne zapytania z Niemiec, my­ślimy o Skandynawii, a naszą techno­logią interesują się nawet w Arabii Sau­dyjskiej – głównie w zakresie dużych stacji ładowania pojazdów. W przy­szłym roku chcemy przenieść się na główny parkiet m.in. by przyciągnąć fundusze, które nie inwestują w spółki notowane na NewConnect.

Naszą przewagą jest realne do­świadczenie instalacyjne. Wiemy na przykład, jak tworzyć produkty, by działały i były praktyczne w obsłudze. Dlatego zamierzamy w centrum ba­dawczo-rozwojowym pracować także nad modułowymi magazynami ener­gii, ponieważ obecne ważą nawet kilka ton, więc ich montaż jest utrudniony.

Pozostała jeszcze sprawa programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i No­wych Technologii CBOiNT, skąd pomysł?

Z życia. Zarówno my, jak i PAN otrzymywaliśmy wiele zapytań doty­czących zasad montażu i bezpieczeń­stwa pożarowego paneli słonecznych i nowoczesnych urządzeń elektrycz­nych, takich jak konwertery, magazyny energii. Brak wiedzy jest powszechny, począwszy do administracji po pro­jektantów i strażaków.

CBOiNT został powołany do życia z dniem 1 lutego 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Aka­demii Nauk (KEZO Centrum Badaw­cze PAN), Centrum Badawcze EKO­-PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) i fundację stra­ży pożarnej CFBT.PL Jest to tak waż­na inicjatywa, że pozwolę sobie zacy­tować jej cele dosłownie wprost z za­wartej umowy programowej: „Celem CBOiNT jest wdrażanie i monitoro­wanie standardów oraz dobrych prak­tyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej poprzez: badanie, i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciw pożarowego instalacji OZE i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa, przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru bu­dowlanego i rzeczoznawców co do za­sad ochrony przeciwpożarowej bezpie­czeństwa pożarowego, przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wyko­nawczych i zabezpieczeń przeciwpo­żarowych dla firm i jednostek instala­cyjnych, opracowanie i rozwijanie zale­ceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jed­nostek Straży Pożarnej”.

W związku z dynamicznym roz­wojem technologii szeroko pojętego OZE oraz inteligentnych rozwiązań w budownictwie i energetyce podno­szenie w tym zakresie kwalifikacji or­ganów administracji i nadzoru jest wa­runkiem koniecznym dla zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa proce­sów inwestycyjnych. Nowe technologie stawiają także nowe wyzwania przed jednostkami Ochotniczej Straży Pożar­nej. W związku z powyższym CBOiNT prowadzi obecnie dwa cykle szkolenio­we. Pierwszy to Specjalista ds. nowych technologii – dedykowany pracowni­kom organów samorządowych, nad­zoru budowlanego, rzeczoznawcom i projektantom. Drugi dla strażaków: Brązowa odznaka Smart Fire TIM – Zasady prowadzenia działań ratow­niczych i gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych.

EKOPARK SA

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.