Menu

NOWA PERSPEKTYWA – nowe wyzwania dla przedsiębiorców!

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014–2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym kwota wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

Paweł Iwanek

Lata 2014–2020 będą ostatnim okresem tak intensywnego wspierania polskiej gospodarki. Będzie to również okres znaczącego rozwoju polskiej nauki, w tym wzrostu jej znaczenia w skali Europy i świata. Duży nacisk zostanie położony na kwestie środowiskowe. W szczególności odnosi się to do wzrostu efektywności energetycznej, ale także do wzrostu udziału energetyki rozproszonej, w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w bilansie energetycznym kraju.

Nadchodząca perspektywa finansowa to również intensywne wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań sektora nauki z biznesem. Dofinansowaniem objęte zostaną przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstaną nowe technologie i nowe konkurencyjne produkty bądź dzięki którym wzrośnie nasza konkurencyjność w Europie. Wsparcie będzie też skierowane do przedsiębiorców, których priorytetem jest posiadanie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego, stąd kontynuacja udzielania dofinansowania na tworzenie lub rozbudowę działów B+R.

W ramach programów regionalnych udzielane będzie wsparcie dla firm (zwłaszcza zaliczanych do sektora MSP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) dążących do podniesienia swojej konkurencyjności poprzez przeprowadzenie inwestycji w zaplecze produkcyjne. Szczególny nacisk położony zostanie na innowacyjność. Nowością będzie oferowanie przez regiony, obok klasycznych dotacji, pomocy przybierającej formę zwrotną. Wsparcie będzie można uzyskać również na promocję na rynkach zagranicznych, informatyzację (tworzenie e-usług) oraz wdrożenie/rozbudowę systemów informatycznych typu ERP, CRM.

Na najbardziej innowacyjne projekty będzie można pozyskać dofinansowanie z programu krajowego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 w skrócie PO IR (kontynuacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013). Głównymi celami programu są m. in.: • Wsparcie powiązań między przedsiębiorstwami i nauką, • Wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorstw.

Złożeniami PO IR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, porzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań.

W PO IR większy nacisk ma zostać położony na współpracę sektorów nauki i biznesu. Preferowane więc będą wnioski badawcze charakteryzujące się wysokim potencjałem komercjalizacji. Perspektywa 2007–2013 pozwalała dobrze wyposażyć infrastrukturę sektora nauki, szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dlatego w PO IR tego typu projekty nie będą już priorytetem. Preferowane będzie natomiast wykorzystywanie posiadanych zasobów w czasie realizacji projektów, a także konsolidacja potencjału jednostek naukowych w ramach sieci powiązań i wspólnych projektów. W PO IR szykujmy się więc raczej na projekty dotyczące klastrów, a nie doposażania jednostek.

W chwili obecnej znajdujemy się w okresie, gdy nabory wniosków z perspektywy finansowej na lata 2007–2013 się zakończyły, a nowe nabory z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 jeszcze nie wystartowały. Jednak już teraz warto przygotować się do walki o środki, która zapewne rozpocznie się w III/IV kwartale 2014 roku. Główną zasadą dotyczącą wszelkiej pomocy publicznej jest warunek nierozpoczęcia inwestycji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie należy więc ani rozpoczynać robót budowlanych, ani podejmować wiążących zobowiązań (np. podpisanie umowy/złożenia zamówienia na dostawę sprzętu), ani dokonywać jakichkolwiek czynności, które sprawią, że inwestycja stanie się nieodwracalna. Można natomiast zakupić grunt, wykonać prace przygotowawcze, czyli uzyskać prawne zezwolenia, przygotować wstępne studia wykonalności, uczestniczyć w targach sprzętu czy urządzeń po to, żeby porównać ich ceny, o ile takie uczestnictwo nie doprowadzi do złożenia wiążącego zamówienia. W tym kontekście warto mieć na uwadze, że nowe Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 pozwalają wliczyć do kosztów kwalifikowanych projektów również koszty przeprowadzenia badań przygotowawczych oraz usług konsultingowych do wysokości 50 proc.

20 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski. Mapa będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 do końca 2020. Zgodnie z nią w najlepszej sytuacji będą, podobnie jak w poprzedniej perspektywie, województwa Polski Wschodniej. Poniżej prezentujemy maksymalne poziomy dofinansowania na inwestycje realizowane w poszczególnych województwach: • dofinansowanie 50 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa): woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie; • dofinansowanie 35 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa): woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i małopolskie; • dofinansowanie 25 proc. (plus premia do 20 proc.za wielkość przedsiębiorstwa): woj. wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie.

Z uwagi na duże różnice w poziomie PKB na jednego mieszkańca, mające wpływ na poziom możliwego do uzyskania dofinansowania, podzielono województwo mazowieckie na mniejsze podregiony. Dla następujących podregionów: ostrołęcko-siedleckiego, ciechanowsko-płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego poziom dofinansowania ustalono na 35 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa) dla podregionu warszawskiego zachodniego – 20 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa). W najgorszej sytuacji będą przedsiębiorcy z samej Warszawy: do połowy nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej, tj. do 31.01.2017, ich poziom dofinansowania wyniesie 15 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa), po tej dacie już tylko 10 proc. (plus premia do 20 proc. za wielkość przedsiębiorstwa). Poziomy intensywności, analogicznie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, będzie można zwiększyć o 10 proc. w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniających od 50 do 250 pracowników na pełny etat) i 20 proc. w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw (tj. zatrudniających do 50 pracowników na pełny etat) – tzw. premia za wielkość przedsiębiorstwa.

Uproszczenie zasad ubiegania się o dotacje!

Na początku 2014 roku Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję ponad 120 zmian mających uprościć przedsiębiorcom ubieganie się i otrzymywanie dotacji z Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi po decyzji o przyznaniu pomocy przedsiębiorca otrzyma pieniądze już w ciągu 90 dni. Beneficjent będzie też mógł krócej archiwizować dokumenty dotyczące udzielenia wsparcia z funduszy pomocowych.

Środki krajowe – alternatywne źródło wsparcia

Alternatywą dla funduszy europejskich są krajowe środki publiczne, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). NCBiR skupia w swoich strukturach różne formy i kierunki wspierania innowacyjnych inicjatyw rozwojowych podejmowanych w gospodarce. Odnosi się to zarówno do samodzielnych przedsięwzięć przedsiębiorców, jak i inicjatyw wspólnych z sektorem nauki. Wśród źródeł, z jakich mogą w najbliższych miesiącach skorzystać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo przemysłowe, wskazać należy na następujące: • Program GEKON: oferujący wsparcie w fazie badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej (w skali przemysłowej) dla projektów odnoszących do przygotowania, opracowania, przetestowania i zastosowania w praktyce gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych o charakterze proekologicznym (nabór VI–VII 2014); • Program SZYBKA ŚCIEŻKA: (kontynuacja Programu InnoTech) dotacje dla firm mających w planach prace B+R i tworzenie nowych technologii oraz dla konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorstw (nabór V–VII 2014); • Program STRATEGMED: ukierunkowany na opracowanie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (nabór VI–VIII 2014).

W maju br. zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla Członków Klubu Integracji Europejskiej, na którym będzie okazja uzyskać więcej praktycznych porad na temat możliwości pozyskania środków publicznych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014–2020. Szczegóły spotkania pojawią się na www.kie.biz.pl

Iwan2

Iwan1

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.