Menu
Zarabiamy z klientami, a nie na klientach

Zarabiamy z klientami, a nie na klientach

Covid-19, pandemia, kryzys klimatyczny, wojna w Ukra­inie oraz walka o władzę światowych mocarstw bar­dzo negatywnie wpłynęły na global­ną, europejską i polską gospodarkę. Realizowana przez wiele lat polityka globalizacji i maksymalizacji zysku w ostatnich trudnych czasach zbiera tragiczne żniwa. Masowo odczuwalne są braki wykwalifikowanych i zaan­gażowanych rąk do pracy, surowców i komponentów do produkcji, drożeje energia i paliwa, rośnie inflacja, spada konkurencyjność europejskiej i polskiej gospodarki. Szczególnie w kraju wielu przedsiębiorców uskarża się na te czyn­niki. Ponadto dotkliwe jest zbyt małe zaangażowanie rządzących i brak odpo­wiedniego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz klasy średniej, czyli wyznaczników bogatego państwa.

MAT-BUDPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD sp. z o.o., sp.k. w Rozgar­tach koło Torunia to firma rodzinna, ukierunkowana na rozwój. Założyciele, Bogdan i Elżbieta Pietras, oraz pozostali wspólnicy: Joanna Pietras-Kuczawska – Dyrektor Administracyjny i Finansowy oraz Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Komplementariusza, gros zysków po­zostawiają w spółce. Nie szukają szczę­ścia i niższych kosztów poza granicami kraju, są takimi lokalnymi patriotami gospodarczymi na miarę Polski.

Firma MAT-BUD to sieć hurtow­ni materiałów budowlanych i zakła­dów produkcyjnych branży budowla­nej (w tym betoniarnie i żwirownia). Osiem oddziałów handlowych i trzy zakłady produkcyjne są zlokalizowane w woj. pomorskim, kujawsko-pomor­skim i łódzkim. Główna siedziba firmy położona jest między Toruniem a Byd­goszczą i tam mieści się biuro handlo­we, które zarządza całą krajową sprze­dażą. W 2006 r. powstał pierwszy za­kład prefabrykacji betonów, a w 2008 r. kopalnia kruszyw. Następnie Oddział Handlowy w Bydgoszczy, Grudziądzu, Betoniarnia w Bydgoszczy oraz Oddzia­ły Handlowe w Kowalach k. Gdańska, Gdyni, Łodzi i we Włocławku.

Robimy wszystko, by sprostać wy­maganiom oraz potrzebom naszych Klientów. W stałej sprzedaży posiada­my m.in. materiały ścienne, wykoń­czeniowe, termoizolacyjne, izolacyjne, systemy sufitowe, profesjonalne narzę­dzia budowlane, w tym elektronarzę­dzia i rusztowania, pokrycia dachowe i kompletne więźby, drewno konstruk­cyjne, tarcicę, podbitki, materiały do zagospodarowania terenu, takie jak kostki betonowe, ogrodzenia, farby i tynki kolorowe, a także najwyższej jakości beton oraz prefabrykaty beto­nowe z własnej betoniarni. Nasza firma sprzedaje zarówno tradycyjne materia­ły, jak i najbardziej nowoczesne, zawsze od najlepszych producentów.

Dobro firmy i jej pozytywny wizeru­nek to wartości nadrzędne. Stawiamy na doradztwo i efektywną logistykę, dlatego inwestujemy w szkolenia pra­cowników, którzy zdobywają fachową wiedzę na temat produktów i tech­nologii budowlanych. Dysponujemy własnym, licznym transportem, w tym HDS, dlatego gwarantujemy sprawną i szybką dostawę zamówionych pro­duktów na plac budowlany. Naszą pracę charakteryzuje indywidualne podejście do problemów klienta oraz profesjonalne doradztwo doświad­czonych przedstawicieli handlowych. Ponadto należy przypomnieć, że firma dostała wiele wyróżnień i nagród, co niewątpliwie utwierdza nas w przeko­naniu o prawidłowo obranym kierun­ku działalności oraz dalszego rozwoju. Najważniejsze nagrody za wyniki eko­nomiczne to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu oraz Diamenty i Orły Polskiej Gospodarki.

MAT-BUDPierwsze półrocze 2022 w stosunku do 2021 było rekordowe. Jest to w du­żej mierze efekt trafionych inwestycji na wybrzeżu, Łodzi i Włocławku w latach 2017–2018, bardzo dobrej, zaangażo­wanej załogi, wspólnych celów i dzie­lenia się sukcesami. Widzimy jednak, że ten „rozpędzony pociąg” branży budowlanej hamuje z niesamowitą siłą, głównie z powodu drastycznego wzro­stu oprocentowania kredytów i ich do­stępności, drożyzny i pogorszenia sytu­acji finansowej samorządów, gospodar­ki i polskich rodzin. To czynniki, które są efektem zmieniającej się sytuacji na świecie i w Polsce, o czym pisaliśmy na wstępie.

Sytuacja PW. MAT-BUD na tle kon­kurencji jest dobra – składa się na to szereg czynników. Gros z nich zostało już wymienionych, ale w najbliższym czasie kluczem do sukcesu i utrzyma­nia dobrej sytuacji firmy będzie to, jak na pogarszające się warunki zareagują rządzący, przedsiębiorcy i konsumenci. My dotychczas podejmowaliśmy roz­sądne, słuszne działania dla dobra firmy i całej załogi, co zapewniło nam rozwój firmy i dobrą sytuację na rynku.

Okres pandemii nie wpłynął nega­tywnie na poziom sprzedaży, ponieważ branża budowlana jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Pań­stwa. Nie ominęły jej jednak koniecz­ność izolacji i skupienia się na bez­piecznych kontaktach z otoczeniem. Branża borykała się z dostępnością materiałów, utrudnieniami w logisty­ce, towarzyszącym temu wzrostem cen oraz rosnącymi zatorami płatniczymi i upadłościami podmiotów gospodar­czych oraz przewlekłością sądów. Jest to jednak bolączka wielu firm. Coraz większy problem jest z niewypłacalno­ścią większej grupy klientów. Jednak dewiza firmy: „zarabiamy z klientami, a nie na klientach”, realizowana długo­ falowo, przynosiła pozytywne efekty ekonomiczne.

Dzisiejsze czasy wymagają od firmy i całej załogi większego zaangażowania, poszukiwania nowych rynków zbytu oraz klientów, ostrożności i wczesnego reago­wania na zmieniającą się sytuację. Bran­ża budowlana na pewno zaliczy regres, szczególnie w działalności deweloper­skiej, ale także w zakresie inwestycji infra­strukturalnych realizowanych ze środków unijnych oraz malejących funduszy samo­rządowych na gospodarkę i rozwój.

My jako firma, oszczędzamy i opty­malizujemy koszty, bo taki jest wymóg czasów. Mamy też nadzieję, że rządzą­cy uświadomią sobie, jaka jest sytuacja gospodarcza kraju, zaczną wyciągać wnioski i podejmować słuszne decyzje dla ratowania pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju oraz zahamowania zapowiedzi ograniczeń w zakresie pa­liw, ciepła, edukacji i służby zdrowia.

Nie chcemy ujawnić całej strategii utrzymania pozycji lidera, bo jest to tajemnica firmy, ale apelujemy o zła­godzenie skutków wzrastającego opro­centowania kredytów dla podmiotów gospodarczych i konsumentów, szcze­gólnie w segmencie kredytów dewe­loperskich. Zapewnienie dostępno­ści energii elektrycznej, opału, paliw w rozsądnych cenach dla przedsię­biorstw i szeroko rozumianego sekto­ra publicznego, wpływu środków UE i opracowanie programów zachęcają­cych inwestorów i „ciułaczy” do za­inwestowania kapitału i oszczędności w polską gospodarkę. ■

Opracowali:

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Kom­plementariusza

Joanna Pietras-Kuczawska – Dyrektor Administracyjny i Finansowy

Magdalena Grzębowska – Główny Spe­cjalista ds. Controllingu i windykacji

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.