Menu
Dlaczego warto przekazać obsługę prawną ekspertom?

Dlaczego warto przekazać obsługę prawną ekspertom?

– Każda osoba, która prowadzi firmę, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działal­ność gospodarcza, czy spółka, doskonale zdaje sobie sprawę, że czas jest najcenniejszym aktywem – mówi adwokat Małgorzata Lewandowska.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Jakie problemy są obecnie najczęstszym powodem skłaniającym firmy do współ­pracy z kancelarią prawną?

Obecnie takim problemem, który pojawia się najczęściej, są zmieniające się przepisy prawne. Tempo ich zmian jest zastraszające nawet dla prawników. Trudno bowiem oczekiwać od przedsię­biorców, żeby mieli czas na prowadze­nie swoich firm i jednoczesne śledzenie zmian w prawie. To jest niemożliwe. Kolejnym powodem, dla którego zgła­szają się do mnie firmy, jest kwestia re­dagowania i konstruowania umów. Po okresie pandemii przedsiębiorcy chcą mieć dobrze skonstruowane umowy. Są to umowy z pracownikami, kontrahen­tami, usługodawcami oraz ze wszyst­kimi innymi podmiotami, z którymi współpracują. Pandemia bardzo moc­no wpłynęła na prowadzone przez nas biznesy. Obecnie również bardzo wie­lu przedsiębiorców zgłasza się w kwe­stii zmian w spółkach – w zarządach, wspólnikach, albo też w strukturze działania spółek. Są to zdarzenia, któ­re muszą być zgłaszane do KRS online, co może stanowić trudność. Według mnie najczęstszym problemem i sytu­acją, która dotyczy bardzo wielu przed­siębiorców, jest po prostu brak czasu. Przedsiębiorcy chcą móc zajmować się swoim biznesem, a pozostałe kwestie zostawiają profesjonalistom. Ten fakt cieszy mnie najmocniej, ponieważ wiele trudnych kwestii zostaje oddelegowa­nych do odpowiednich osób.

Jakie podmioty obsługuje pani kancela­ria?

Moja kancelaria specjalizuje się za­równo w obsłudze przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Firmy z reguły obsługuję długofalowo, nato­miast klientów indywidualnych przy konkretnych sprawach. Oczywiście jest tak, że klienci indywidualni wracają do mnie z kolejnymi sprawami, natomiast statystycznie przyjmuję, iż jest to je­den klient. Od dłuższego czasu mamy bardzo mocno zakrojoną działalność w zakresie obsługi klientów indywi­dualnych. To przede wszystkim prawo rodzinne, w tym rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi oraz upadłości konsumenckie. Natomiast jeżeli cho­dzi o kwestię obsługi przedsiębiorców – spółek i jednoosobowych działalno­ści gospodarczych – obszar działania jest większy. W tym zakresie prowadzę obsługę zarówno bieżącą, jak i celową. Ponadto opracowuję strategie dla za­rządów spółek z ograniczoną odpowie­dzialnością i dla wspólników, wspieram ich w bieżącej działalności. Analizuję kontrakty oraz umowy, reprezentuję swoich klientów przed sądami i urzęda­mi. Prowadzę również szkolenia online dla zarządów i prezesów spółek. Dora­dzam przedsiębiorcom najkorzystniej­sze formy prowadzenia działalności. Przeprowadzam procesy upadłościowe spółek oraz osób fizycznych.

Dlaczego firmy powinny korzystać z usług kancelarii prawnych?

To jest bardzo dobre pytanie, czę­ściowo już na nie odpowiedziałam, ale temat wart jest rozwinięcia. Pierwsza kwestia, która moim zdaniem jest nad­rzędna, to tempo zmiany przepisów prawnych. Struktura oraz zawiłość tychże przepisów powodują, iż powinni zająć się nimi profesjonaliści. Kolejnym czynnikiem jest czas. Każda osoba, któ­ra prowadzi firmę, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka, doskonale zdaje sobie sprawę, że czas jest najcen­niejszym aktywem. Wielu przedsiębior­ców w swoich firmach jest jednocześnie szefami, menedżerami i ekspertami, co bardzo mocno wpływa na ilość czasu, a w związku z tym pracy, jaką wykonują na rzecz własnych firm. Ta okoliczność sprawia, że przedsiębiorcy po prostu nie mają kiedy zająć się kwestiami prawny­mi – i całe szczęście. Nieraz trafiali do mnie przedsiębiorcy, którzy próbowali jakąś odpowiedź znaleźć w Internecie, a potem okazywało się, że strzelili sobie w kolano. Nie polecam takich rozwią­zań. Jeżeli nie jest się prawnikiem, nie zna się całokształtu przepisów praw­nych, nie potrafi się czytać prawa – nie należy się nim zajmować. Szewc jest od tego, żeby naprawiać buty, lekarz od tego, żeby leczyć ludzi, adwokat od tego, żeby reprezentować swoich klien­tów przed sądami, urzędami oraz aby czuwać nad wszystkimi prawnymi spra­wami firmy.

Pani kancelaria przyjmuje na siebie reprezentowanie klientów przed banka­mi i instytucjami finansowymi. Obecnie wiele firm ma problemy finansowe. Czy mogą państwo zapewnić ochronę mająt­ku przed wierzycielami, a jeżeli tak, to w jaki sposób?

Tak, reprezentujemy klientów przed bankami i instytucjami finansowymi, a także podczas rozmów ugodowych dotyczących spłaty zadłużeń. Ochro­na majątku przed wierzycielem jest kwestią bardzo złożoną. Wszystko jest uzależnione od tego, czy przedsiębiorca działa w formie jednoosobowej dzia­łalności gospodarczej, czy też spółki. To ma ogromne znaczenie w zakresie ochrony majątku, zarówno przedsię­biorcy, jak i osobistego majątku osób wchodzących w skład organów firmy. Poza tym bardzo duże znaczenie ma kwestia dotycząca wysokości zadłuże­nia, czasu zalegania, egzekucji oraz in­stytucji, które prowadzą tę egzekucję. To wszystko będzie wpływało na moż­liwość skutecznego reprezentowania klienta w procesie egzekucyjnym.

Reprezentujecie również osoby poszko­dowane podczas postępowań w sądach krajowych przed Trybunałem Praw Czło­wieka w Strasburgu. Jak to wygląda?

Nie ma w Polsce wielu kancela­rii, które reprezentują klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To jest szczególne postępowa­nie, które charakteryzuje się specyficz­ną procedurą. Niestety, niewiele osób w Polsce wie, że jeżeli ich prawa czło­wieka zostały złamane podczas proce­su sądowego w Polsce, mogą wystąpić do Trybunału Europejskiego. Magia tego postępowania została trochę od­czarowana podczas spraw frankowych, ponieważ toczyło się kilka postępo­wań w tym zakresie. Natomiast nadal niewiele osób ma świadomość, że to w ogóle jest osiągalne. Przede wszyst­kim trzeba tutaj mieć na uwadze, że po­stępowanie przed Europejskim Trybu­nałem Praw Człowieka wiąże się z wy­kazaniem, iż podczas procesu sądowego zostały naruszone prawa człowieka, tj. strony, która w tym procesie wystę­powała. Drugą bardzo ważną kwestią jest to, że strona musi wyczerpać całość postępowania przed sądem powszech­nym w kraju, w którym ma obywa­telstwo. Dopiero zakończenie sprawy przed polskimi sądami daje możliwość wystąpienia przed jurysdykcją europej­ską. Bardzo dużą zaletą tych spraw jest to, że wstępna weryfikacja przebiega w sposób stosunkowo sprawny w po­równaniu z czasem rozpatrywania w polskich sądach. Innymi słowy, strona, która chce wnieść skargę do Europej­skiego Trybunału Praw Człowieka, bar­dzo szybko będzie miała odpowiedź, czy w ogóle jej skarga jest możliwa do rozpatrzenia. Ta okoliczność mocno wpływa na szybkość tego postępowania oraz świadomość stron występujących w procesie.

Jak rozpoznać dobrego prawnika? Czy wiedza i kompetencje wystarczą?

To jest bardzo trudne pytanie i nie wiem, czy potrafię na nie dobrze od­powiedzieć. Moim zdaniem zasadni­czą kwestią przy wyborze adwokata do prowadzenia sprawy jest chemia z klientem. Klient musi czuć, że ta oso­ba będzie reprezentowała go w sposób należyty i profesjonalny. Bardzo często po wstępnej rozmowie już wiadomo, czy klient i adwokat do siebie pasują. Pozwolę sobie zażartować, że to trochę jak w małżeństwie. Oczywiście można się z tego śmiać, natomiast na dłuższą metę ma to ogromne znaczenie. Bardzo często bowiem klienci decydują się na prowadzenie ważnych dla nich spraw, które w randze ich całego życia mogą być niezwykle istotne, w związku z tym rola adwokata ma ogromne znaczenie. Niewątpliwie ogromna wiedza i kom­petencje są atutem. Jednak myślę, że jest tutaj jeszcze coś więcej – element ludzki. On jest bardzo istotny. Równie ważne w zakresie reprezentacji przed­siębiorstw dla moich klientów jest to, że mam bardzo biznesowe podejście do prowadzonych przeze mnie spraw, ge­nerując tym samym maksimum zysku przy jak najmniejszych inwestycjach. To są cele nadrzędne, które stawiają mi moi klienci. Niewątpliwie poma­ga mi w tym to, że pochodzę z rodzi­ny biznesowej i można powiedzieć, że kwestie prowadzenia biznesu wyssałam z mlekiem matki. Poza tym mam takie motto, które prowadzi mnie od począt­ku, kiedy zostałam adwokatem – prawo jest zarówno dla ludzi, jak i dla biznesu. Nikt dzisiaj nie chce słuchać adwokata, który mówi językiem prawniczym, każ­dy chce słyszeć, jakie jest rozwiązanie jego konkretnego problemu.

Pani kancelaria wielokrotnie została na­grodzona za jakość usług. Które z tych wyróżnień ma dla pani największe znaczenie?

To prawda, od ponad dwóch lat cały czas dostaję nagrody w związku z prowadzoną przeze mnie działalno­ścią zawodową. Każde z otrzymanych wyróżnień jest dla mnie ogromnie ważne, ponieważ potwierdza jedynie, że to, co robię – robię dobrze i że jest to doceniane przez ludzi. Niewątpliwie ogromne znaczenie ma dla mnie wyróż­nienie, jakie otrzymałam w 2021 roku od „Forbes Women Polska” – zostałam uznana za jedną z czołowych kobiet polskiego LinkedIna. Równie ważne jest wyróżnienie z 2021 roku, kiedy to zostałam laureatką Lidera Przedsiębior­czości – tytułu przyznawanego przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości. W tym roku moja kancelaria otrzymała prestiżową nagrodę Lidera Usług Praw­nych 2022. Lider Usług Prawnych jest pierwszym w Polsce konkursem jako­ści, w ramach którego kancelarie i inne podmioty działające na rynku usług prawnych mogą uzyskać prestiżowy certyfikat potwierdzający, że działają w sposób profesjonalny, rzetelny i zgod­ny ze standardami określonymi w regu­laminie konkursu. Oceny i akredytacji kancelarii dokonuje kapituła eksperc­ka złożona z wybitnych naukowców i praktyków zawodów prawniczych, zatrudnionych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Białym­stoku i Uniwersytecie Warmińsko-Ma­zurskim w Olsztynie. Konkurs służy identyfikowaniu i promowaniu najlep­szych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalizmu w działalności na ryn­ku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług z korzyścią dla klien­tów. Jestem jedną z dwóch kancelarii w województwie mazowieckim, która otrzymała certyfikat – dla mnie osobi­ście to ogromne wyróżnienie.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.