Menu
Kobieca intuicja daje przewagę w biznesie

Kobieca intuicja daje przewagę w biznesie

Katarzyna Jaros – Prezes Fundacji Integro-EU, przedsiębiorca, kobieta biznesu, filantropka. W swojej pracy wspiera artystów na każdym etapie ich rozwoju – tak osobistego, jak i biznesowego. Jako miłośniczka i mecenas sztuki przekonuje, że biznes jest po to, by finansować twórczość i nie zapominać o artystach. Prawdziwa kobieta sukcesu! Swoje osiągnięcia zawdzięcza pasji, samozaparciu oraz samodyscyplinie. Jej fundacja, Integro-EU, została zarejestrowana na początku 2009 roku i jest jedną z pierwszych niezależnych instytucji typu non-profit działających na polu kultury i sztuki.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Integro-EUCzym zajmuje się fundacja Integro-EU?

Wspieramy inicjatywy kultural­ne oraz służące ochronie dziedzictwa kulturowego. Poprzez nasze projekty ułatwiamy Rodakom żyjącym w spo­łeczeństwach poza granicami kraju do­stęp do kultury oraz sztuki. Zajmujemy się popularyzacją dziedzictwa kulturo­wego i dziedzictwa polskiego. Tworzy­my warunki do rozwoju intelektualne­go, kulturalnego, społecznego, a także zawodowego. Finansujemy przedsię­wzięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Skąd pomysł na założenie fundacji?

Dziś może się to wydawać oczywi­ste… Jeśli rozejrzeć się na rynku, to fundacji jest całkiem dużo, lecz z per­spektywy czasu działaliśmy na długo przed rozpoczęciem pracy właściwej fundacji. Chcąc rozszerzyć działalność tak, by nie kolidowała z dotychczas prowadzonymi biznesami, zapoczątko­waliśmy Fundację Integro-EU.

Zarówno ja, jak i mój mąż zawsze byliśmy blisko ludzi. W trakcie roz­mów, spotkań oraz podróży zagranicz­nych, gdzie poznawaliśmy rodaków żyjących za granicą, podejmowaliśmy tematy dotyczące rozwoju i promocji sukcesów Polaków na świecie. Uważa­my, że przejawem patriotyzmu jest pro­mowanie Polski za granicą poprzez pre­zentowanie rodzimej sztuki i osiągnięć naszych artystów. Chcemy podkreślać nasze przywiązanie do polskiej tradycji i wspierać ludzi, którzy przyczyniają się do ochrony naszego dziedzictwa.

Jakie najważniejsze zadania stawia pani przed fundacją?

W obszarze kultury mamy dziś dwa obowiązki, dwie palące powinności. Po pierwsze, budowanie kapitału społecz­nego, uwalnianie aktywności i kreatyw­ności obywateli, walka z wykluczenia­mi, czy też budowanie integracji spo­łecznej. Po drugie, musimy intensywnie szukać mocnego spoiwa kulturowego w Europie – to jest prawdopodobnie jedyna droga do utrzymania wśród obywateli Unii Europejskiej poczucia przynależności do wspólnej rodziny, i to mimo różnorodności, która daje o sobie co i rusz znać.

Jest pani osobą aktywną, zaangażo­waną w wiele projektów jednocze­śnie. Wymaga to z całą pewnością dużo samozaparcia oraz siły przebicia. Co panią motywuje do codziennej pracy oraz pokonywania przeszkód w osiąganiu założonych celów?

Fundacja jest dla mnie bardzo waż­na. Pasjonuje mnie możliwość realizo­wania celów, które sami sobie stawiamy. Myślenie o nowych problemach do roz­wiązania jest dla mnie czymś ogromnie inspirującym. Osoby, które poznałam na mojej drodze i które wspierają mnie w Fundacji, mają wiedzę, doświadcze­nie i dużą wrażliwość społeczną.

Jak wygląda współpraca z artystami?

„Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator” – powiedział Ralph Waldo Emerson. Cytat ten bardzo dobrze po­kazuje, że każdy kiedyś startuje z punk­tu zero. Fundacja Integro-EU pragnie w jak największym stopniu ułatwić start młodym artystom i nie tylko. Stawiamy nie tylko na promocję w Polsce, ale też na rynkach światowych. Sztuka buduje wizerunek naszego kraju. Stworzyliśmy portal aukcyjny na stronie www.inte­gro-eu.org, który umożliwia między­narodową bezpośrednią sprzedaż dzieł online z bardzo niską marżą, a w nie­których przypadkach bez. Dodatko­wo sto procent otrzymanych środków przekazujemy na działalność statutową, dbając o transparentne oraz rzetelne rozliczanie tych darowizn. Każdy arty­sta, chcący wystawić dzieło na stronie naszej fundacji, musi wypełnić wyłącz­nie krótki formularz i gotowe! Jesteśmy otwarci zarówno na malarstwo, grafikę czy rzeźbę, jak i formy przemysłowe, fotografię, modę oraz innego rodzaju twórczość. Każda forma działalności artystycznej jest dla nas równie ważna i cenna, ponieważ każda niesie ze sobą wyjątkową wartość.

Jesteśmy otwarci na potrzeby sa­mych artystów, dlatego stawiamy na skuteczny dialog. Z uwagą słuchamy twórców, analizując ich oczekiwania i konfrontując je z naszym doświadcze­niem związanym z rynkiem sztuki. Nie zapominamy o aktorach, wykonawcach ani o muzyce, która tak wiele wnosi do naszej kultury.

Każdy, kto czuje, że nasze pragnienia są mu bliskie i chce uczestniczyć w pro­mowaniu dobrej, ważnej i potrzebnej sztuki z misją, która ma moc dociera­nia do ludzkich serc i odmiany świata na lepsze, może nas wesprzeć, przeka­zując jednorazową lub cykliczną da­rowiznę poprzez stronę www.integro­-eu.org lub kontaktując się mailowo: fundacja@integro-eu.org. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie.

Poszukujemy najskuteczniejszych roz­wiązań – dla każdej ze stron.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.