Menu
Ekofirma i innowacje

Ekofirma i innowacje

– Obecnie ze względu na transformację energetyczną oraz szalejące ceny energii i gazu, przedsiębiorcy poszukują dobrych i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na nowoczesny rozwój przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzonej działalności – mówi Beata Chrząstowska, Członek Zarządu Businessthink Sp. z o.o.

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

Businessthink Sp. z o.o.Od jak dawna prowadzi pani własną działalność?

Działalność prowadzę od ponad dziewięciu lat, wspierając przedsiębior­ców na każdym etapie rozwoju. Na początku była to jednoosobowa dzia­łalność gospodarcza, od kilku lat roz­wijam firmę w ramach Businessthink Sp. z o.o., która jest marką coraz bar­dziej rozpoznawalną na rynku.

Jaka jest pani specjalizacja?

Specjalizuję się głównie w szeroko rozumianym wsparciu i doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie pozyski­wania finansowania (kredyty, leasingi, ubezpieczenia, dotacje unijne i krajo­we). Niemniej jednak wychodząc na­przeciw oczekiwaniom moich klientów, cały czas poszerzam zakres świadczo­nych przeze mnie usług i dostosowuję je do zmieniającej się sytuacji oraz ak­tualnych trendów na rynku. Obecnie ze względu na transformację energetycz­ną oraz szalejące ceny energii i gazu, przedsiębiorcy poszukują dobrych i in­nowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na nowoczesny rozwój przy jednocze­snym obniżeniu kosztów prowadzonej działalności. W tym zakresie oferuję unikalne rozwiązania w postaci sola­ryzacji przedsiębiorstw, które pozwolą osiągnąć ten efekt. Abonament zamiast rachunku za energię? Tak, to możliwe. Firma nie potrzebuje własnych pienię­dzy, wystarczy chęć pozbycia się dużych rachunków za energię.

Z jakimi problemami najczęściej zwraca­ją się do pani klienci?

Ze względu na pandemię, obecny kryzys i wysoką inflację, przedsiębiorcy borykają się z problemami związanymi z płynnością finansową. Coraz częściej rozważają przebranżowienie lub dy­wersyfikację prowadzonej działalności, tak aby dotrzeć do nowych grup od­biorców, a tym samym zwiększyć zasięg swoich działań. Ze względu na zaburze­nia łańcuchów dostaw, przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje firmy, podejmują decyzje o budowie nowych fabryk i linii produkcyjnych. Swoje wsparcie staram się dostosować indywidualnie do po­trzeb każdego klienta, tak aby był on w stanie zrealizować swoje zamierzenia i dalej się rozwijać.

Czy pandemia i obecna sytuacja w Ukra­inie mają wpływ na pani biznes?

Pandemia to był czas, kiedy miałam bardzo dużo pracy, ponieważ zajmo­wałam się różnymi programami wspie­rającymi przedsiębiorców, głównie subwencjami i pożyczkami płynnościo­wymi na preferencyjnych zasadach. Za­równo wśród średnich przedsiębiorstw, jak i w przypadku małych i mikro firm, w województwie mazowieckim udało mi się pozyskać środki w 100% przy­padków.

Wojna w Ukrainie zahamowa­ła wiele projektów i biznesów, które miały powstać. Osobiście miałam być liderem bardzo dużego projektu, nie­stety z uwagi na obecną sytuację zo­stał on odłożony na tzw. lepsze czasy. Obserwuję również duże wycofanie funduszy zagranicznych, które inwe­stowały w grunty inwestycyjne czy też w logistykę. Natomiast bardzo mocno rozwija się rynek nowych technolo­gii, zwłaszcza IT, a także biznes zwią­zany z transformacją energetyczną. W najbliższym czasie będzie nabór na tzw. kredyt technologiczny z premią BGK w bardzo podobnej formule jak poprzednie edycje. Pod koniec roku rusza kredyt ekologiczny. Ze wzglę­du na duże zainteresowanie klientów oraz konieczność przejścia procedury kredytowej, aby uzyskać promesę, już przygotowuję wnioski do banku. Jeżeli ktoś myśli o inwestycji, to warto zain­teresować się takim rozwiązaniem. Dla zainteresowanych prowadzę konsulta­cje w tym zakresie, istnieje możliwość uzyskania wsparcia na poziomie nawet do 50% inwestycji.

Czy pani zdaniem warto przynależeć do organizacji skupiającej przedsiębiorców? Czy wynikają z tego jakieś konkretne korzyści?

W Klubie Integracji Europejskiej jestem już od pięciu lat i uważam, że jest to ogromna wartość. Zachę­cam moich partnerów biznesowych oraz znajomych prowadzących różne przedsiębiorstwa, aby wstępowali do organizacji zrzeszających przedsię­biorców. To możliwość współpracy, reklama usług i produktów, a także dostęp do wiedzy i ekspertów. A pry­watnie również spotkałam tu wielu przyjaciół, z którymi spędzam czas także poza Klubem.

Jakie cechy powinien mieć przedsiębior­ca, aby osiągnąć sukces?

Dobry przedsiębiorca to ekspert w swojej dziedzinie, osoba, która skłonna jest podejmować ryzyko, ma wizję i kreuje rozwój firmy. Nie boi się nowych wyzwań, a wysoką jakość świadczonych przez siebie usług sta­wia na pierwszym miejscu. Uważam, że wysoka etyka pracy powinna być wizy­tówką każdego przedsiębiorcy i takimi zasadami kieruję się, prowadząc własny biznes.

Jak ktoś tak zapracowany jak pani spę­dza wolny czas?

To prawda, że w ostatnim czasie mam dużo pracy, moja spółka pręż­nie się rozwija i ciągle poszerza zakres świadczonych usług, co w konsekwen­cji zmniejsza ilość wolnego czasu. Jed­nak po tylu latach znalazłam równo­wagę pomiędzy pracą a życiem prywat­nym. Nauczyłam się, że odpoczynek to również część pracy. Dlatego nie pracuję w weekendy, to czas dla ro­dziny czy znajomych. Prawie w każdy weekend staram się wyjeżdżać na łono natury, żeby zregenerować siły i nabrać dobrej energii do pracy. Relaks sprzyja kreatywnemu myśleniu, często w tym czasie wpadam na nowe, innowacyjne pomysły, które później prezentuję swo­im klientom. Dlatego czas wolny jest dla mnie bardzo ważny.

Jakie ma pani plany na przyszłość?

W ubiegłym roku rozpoczęłam pro­jekt budowy domów ekologicznych. Dzisiaj nabiera on kształtów i przygo­towuję z moimi partnerami bizneso­wymi osiedla ekologiczne. Pandemia i wojna pokazały, że zapotrzebowanie na zamieszkanie poza dużymi aglome­racjami jest coraz większe. Ludzie chcą żyć i mieszkać wśród przyrody, praco­wać zdalnie i nie tracić czasu na dojaz­dy do pracy. Część firm preferuje ten rodzaj pracy i wydaje się, że w przy­szłości w wielu branżach może być już standardem.

Zdjęcie użyczone przez rozmówcę.

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.