Menu

Jakie zmiany wprowadza Tarcza 3.0?

Tarcza Antykryzysowa doczekała się kolejnej odsłony. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nosząca miano „Tarczy 3.0″, została już podpisana przez Prezydenta.

Jakie zmiany wprowadza Tarcza 3.0?

ZUS – nowe podmioty uprawnione do zwolnień

Z punktu widzenia przedsiębiorców, najistotniejsza zmiana dotyczy zwolnień ze składek ZUS, gdyż – zgodnie z projektem ustawy – poszerzone ma zostać   grono   podmiotów   mogących   skorzystać z powyższej ulgi.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Tarczy Antykryzysowej, ze zwolnienia ze składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, a także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, mogli skorzystać płatnicy składek będący osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem udzielenia ulgi było prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz osiągnięcie przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Na podstawie znowelizowanych przepisów, zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS przysługuje także przedsiębiorcom, których miesięcznych przychód przekroczy/ 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód uzyskany w lutym 2020 r. nie by/ wyższy niż 7000 z/, a także przedsiębiorcom korzystającym z tzw. ,,ulgi na start”.

Świadczenia postojowe – nowe zasady

Według pierwotnej wersji Tarczy Antykryzysowej, ze świadczenia postojowego skorzystać mogły osoby

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, pod warunkiem – odpowiednio – rozpoczęcia działalności lub zawarcia umowy przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

W ramach pierwszej nowelizacji, wprowadzonej

„Tarczą 2.0″, powyższy termin zmieniono na dzień 1 kwietnia 2020 r., jednakże z korzyścią wyłącznie dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Mając na względzie fakt, iż istotne pogorszenie warunków prowadzenia działalności, będące następstwem pandemii COVID-19, dotknę/o w szczególności przedsiębiorców, ustawodawca – w ramach Tarczy 3.0 – zdecydował się wskazane powyżej terminy ujednolicić. Tym samym, prawo do świadczenia postojowego przysługuje także przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Zatrudnianie cudzoziemców

 

Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej zawiera także rozwiązania dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

Nowe regulacje umożliwiają pracodawcy zmianę warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności zmiany czy wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów wojewódzkich, ustawodawca wprowadzi/ przepisy, na mocy których wydłużeniu ulegają okresy ważności wydawanych cudzoziemcom dokumentów o charakterze terminowym, m.in. zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pobyt czasowy, do 30-tego dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Powyższe rozwiązanie nie obejmuje polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Red. Agnieszka Majcher

 

 

Udostępnij

Możliwość komentowania jest wyłączona.